eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de Lege privind descentralizarea sistemului sanitar.

13.10.2008 / Ministerul Sanatatii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul 1

Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta lege stabilește cadrul legal privind transferul unor atribuții si competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare exercitarii acestora.

Art. 2

Atribuțiile și competențele prevăzute la art. 1 sunt următoarele:

a) asistența medicala comunitară;

b) asistența medicala desfășurată în unitățile de invatamant;

c)  finanțarea cheltuielilor de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unitățile de asistență medico-socială;

d) asistența medicală acordata în unele unitati sanitare cu paturi.

Art. 3

(1) În vederea exercitării de către autoritățile administrației publice locale a atribuțiilor și competenețelor prevăzute la art. 2, Ministerul Sănătății Publice va asigura resursele necesare, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pe 2009.

(2)Ministerul Economiei și Finanțelor este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății Publice și al celorlalte bugete implicate.

(3) Începând cu anul 2010, autoritățile administrației publice locale vor asigura resursele necesare finanțării atribuțiilor și competențelor preluate, prevăzute la art. 2, din bugetele proprii de venituri și cheltuieli.

Capitolul 2

Asistența medicală comunitară  

Art.4

Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de activități și servicii de sănătate, care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunității, pentru soluționarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menținerii acestuia în propriul mediu de viață.

 Art. 5

Asistența medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav, precum și pe nevoile comunității, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.  

Art. 6

Obiectivele generale ale serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară sunt:

    a) implicarea comunității în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;

    b) definirea și caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunității;

    c) dezvoltarea programelor de intervenție, privind asistența medicală comunitară, adaptate nevoilor comunității;

    d) monitorizarea și evaluarea serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară;

    e) asigurarea eficacității acțiunilor și a eficienței utilizării resurselor.

Art. 7

    Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 6, sunt următoarele:

    a) educarea comunității pentru sănătate;

    b) promovarea sănătății reproducerii și a planificării familiale;

    c) promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos;

    d) educație și acțiuni direcționate pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos;

    e) activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară;

    f) activități medicale curative, la domiciliu, complementare asistenței medicale primare, secundare și terțiare;

    g) activități de consiliere medicală și socială;

    h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal și a bătrânului;

    i) activități de recuperare medicală.

Art. 8

(1) Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară este comunitatea dintr-o arie geografică definită: județul, orașul, comuna sau satul, după caz, iar în cadrul acesteia în mod deosebit categoriile de persoane vulnerabile.

(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

    a) nivel economic sub pragul sărăciei;

    b) șomaj;

    c) nivel educațional scăzut;

    d) diferite dizabilități, boli cronice;

    e) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;

    f) graviditate;

    g) vârsta a treia;

    h) vârstă sub 16 ani;

    i) fac parte din familii monoparentale.

 Art. 9

(1) Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de următoarele  categorii   profesionale: asistentul   medical comunitar și  mediatorul sanitar.

(2) Asistentul medical comunitar poate desfășura activitate în domeniile îngrijiri la domiciliu, psihiatrie, social etc.

(3) Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru funcția de instructor de educatie.

Art. 10

(1) Categoriile profesionale prevazute la art. 9 au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, beneficiind de drepturile și exercitând obligațiile ce decurg din această calitate.

(2) Contractul individual de muncă al categoriilor profesionale prevăzute la art. 9 se încheie cu reprezentantul autoritatii locale unde își desfășoară activitatea.  

Art. 11

Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale categoriilor profesionale prevăzute la art. 9 sunt cele stabilite în conformitate cu anexa “Asistenta sociala – Unitati de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociala” din Ordonanța Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, si de celelalte drepturi salariale acordate potrivit aceluiasi act normativ.            

Art. 12

(1) Salarizarea categoriilor profesionale prevăzute la art. 9, se suportă din bugetul local, potrivit legii.

(2) Anual, la propunerea primarului, consiliul local aprobă numărul de posturi pentru fiecare din categoriile profesionale prevăzute la art. 9.

(3) Compartimentul de autoritate tutelară și protecție socială din cadrul consiliului local controlează periodic activitatea asistenților medicali comunitari și  mediatorilor sanitari  și prezintă semestrial un raport consiliului local și unităților din subordinea Ministerului Sănătății Publice.

Art. 13

   Ministerul Sănătății Publice elaborează, în colaborare cu Ministerul  Internelor si Reformei Administrative, norme de aplicare a prezentului capitol, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL 3

Asistenta medicala acordată în unitatile de învatamant

Art. 14

(1) Asistența medicală și medico-dentară acordată preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învătământ se asigură în cabinetele medicale și  de medicină dentară din grădinițe, școli și unități de învățământ superior.

(2) Acolo unde nu există cabinete medicale și de medicină dentară în grădinițe și școli, asistența medicală prevăzută la alin. (1), se poate realiza prin medicii de familie și medicii dentiști din localitățile respective sau din localitățile apropiate, cărora li se vor aronda unitățile de învățământ respective.

(3) Începând cu anul 2010, cheltuielile necesare desfășurării asistenței medicale și de medicină dentară prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetele locale.

Art.15

(1) Asistența medicală si de medicină dentară din cabinetele medicale prevazute la art.14 este asigurată de urmatoarele categorii profesionale: medici si medici dentisti cu drept de libera practica si asistenți medicali.

(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(3) Medicii de familie, medicii dentiști și asistenții medicali, care asigură asistența medicală și de medicină dentară în unitățile de învățământ, conform art. 14 alin(2), pot fi încadrați cu contract individual de muncă pe timp parțial, încheiat cu reprezentantul autorității locale unde își desfășoară activitatea.

Art. 16

(1) Prevederile art.10 se aplică în mod corespunzător și medicilor și asistenților care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale școlare și de medicina dentară desfășurată în unitățile de învățământ.

(2) Pentru activitatea desfășurată pe baza contractului individual de muncă, medicii și asistenții medicali au dreptul la un salariu lunar, stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, anexa nr. I, precum și celelalte drepturi acordate potrivit prevederilor aceluiasi act normativ.       

Art. 17

 In aplicarea prezentului capitol Ministerul Sănătății Publice va elabora, în termen de 90 de zile, norme de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

CAPITOLUL 4

Asistenta medico-sociala

Art.18

 Asistența medico-sociala se realizeaza prin unități de asistență medico-socială, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19

 Începând cu anul 2010, cheltuielile de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unitățile de asistență medico-socială, se suportă din bugetele locale.  

CAPITOLUL 5

Asistența medicală acordată în unele unitați sanitare cu paturi

Art. 20

(1)Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, organizează faze-pilot în vederea testării și evaluării impactului soluțiilor propuse pentru descentralizarea managementului unor centre medicale, spitale orasenesti, spitale comunale, spitale municipale, precum si a managementului unor unități sanitare cu paturi din Municipiul București.  

(2) Pe toată perioada desfășurării fazei-pilot prevăzute la alin. (1), sistemul de finanțare al spitalelor rămâne neschimbat.

(3) Evaluarea capacității administrative a unității administrativ-teritoriale, necesară realizării competențelor transferate se face conform normelor metodologice de aplicare a prezentului capitol.

Art. 21

  (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, consiliul general al Municipiului București si consiliile locale au următoarele atribuții:

a)     asigurarea managementului asistenței medicale  printr-un  serviciu public sau, după caz, instituție cu personalitate juridică, în subordinea sa;

b)    aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform al Ministerului Sănătății Publice ;

c)     controlul modului de utilizare de către spitalele a fondurilor alocate;

(2) Managementul asistenței medicale prevăzut la alin. (1) lit. a) se realizează prin:

a) evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi și în alte structuri aflate în domeniul său de competență, stabiliți prin ordin al ministrului sănătății publice;

b) controlul de fond al unităților sanitare, în colaborare cu reprezentanții casei județene de asigurări de sănătate;

c) activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din unitățile sanitare din domeniul său de competență;

Art. 22

Lista privind unitățile sanitare cu paturi din Municipiul București, al căror management se transferă este aprobată prin ordin comun al ministrului sănătății publice și ministrului  internelor si reformei administrative .

CAPITOLUL 6

Dispozitii finale

Art. 23

Persoanele care prestează activitatea de asistență medicală comunitară, precum si persoanele care iși desfăsoara activitatea in cabinetele medicale prevazute la art.15, se preiau, în condițiile legii,  de la unitățile sanitare care au calitatea de angajator.

Art. 24

Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistență medicală comunitară, asistență medicală în unitățile de învățământ și asistența medico-socială, în special pentru comunitățile defavorizate.

Art. 25

 Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile  Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 26

La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Titlul V din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006 .

Art. 27

 Prezenta lege intra în vigoare la data de 01.01.2009.


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 Sarom SRL