eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de HOTĂRÂRE privind înființarea și organizarea Autorității Naționale de Control în Sănătate Publică și a Autorităților Regionale de Control în Sănătate Publică .

10.10.2008 / Ministerul Sanatatii

 

In temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAP. 1

    Dispoziții generale

ART. 1

     (1) Se înființează Autoritatea Națională de Control în Sănătate Publică,  organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, ordonator secundar de credite, în subordinea  Ministerului Sănătății Publice, prin desprinderea din  structura Ministerului Sănătății Publice a actualei Inspecții Sanitare de Stat. 

    (2) Autoritatea Națională de Control în Sănătate Publică, are sediul în municipiul București, Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1.

   (3) Autoritatea Națională de Control în Sănătate Publică, denumită în continuare ANCSP, exercită atribuții de autoritate de stat privind activitățile de control la nivel național pe domenii specifice de activitate.

    (4) Structura organizatorică a aparatului central al ANCSP este prevăzută în Anexa nr. 1.

    (5) Autoritatea  Națională de Control în Sănătate Publică are în subordine opt Autorități Regionale de Control în Sănătate Publică, denumite în continuare ARCSP, unități cu personalitate juridică, ordonatori terțiari de credite.

    (6) Structura organizatorică a autorităților regionale este prevăzută în Anexa nr. 2.

    (7) Autoritățile regionale se organizează și funcționează în fiecare regiune de dezvoltare a României și au sediul în localitățile reședință de județ prevăzute în Anexa nr. 3.

    (8) În cadrul fiecărei autorități regionale funcționează direcții  de control în sănătate publică județene și a municipiului București, unități fără personalitate juridică  denumite în continuare DCSPJ si DCSPMB.

    (9) Direcțiile  de control în sănătate publică județene și a municipiului București, prevăzute la alin. (8), își vor desfășura activitatea în sediile și locațiile în care funcționează în prezent inspecțiile sanitare de stat județene și a municipiului București precum și în sediile și locațiile în care funcționează serviciile preluate de la autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București.

ART. 2

   (1) Domeniile specifice privind activitatea de control ale ANCSP  sunt :

a)        inspecția de sănătate publică

          b)  controlul calității serviciilor de asistență medicală.

   (2) ANCSP asigură la nivel național aplicarea unitară și respectarea reglementărilor din domeniul său de competență.

   (3) Pentru asigurarea neutralității si eliminării oricărui conflict de interese între activitatea de reglementare și cea de inspecție, Autoritatea Națională de Control în Sănătate Publică se află în subordinea directă a ministrului sănătății publice.

ART. 3

     Finanțarea Autorității Naționale de Control în Sănătate Publică se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății  Publice și din venituri extrabugetare constituite din comisioane și tarife percepute pentru prestări de servicii, consultanță, asistență de specialitate, precum și din alte surse prevăzute de lege.

CAP. 2

    Structură și organizare

ART. 4

    (1) Autoritatea Națională de Control în Sănătate Publică este condusă de un  Președinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a Primului Ministru, la propunerea ministrului sănătății publice.

    (2) Președintele are în subordine un Inspector General, înalt funcționar public, cu rang de secretar general din ministere.

    (3) Funcția de Inspector General  se ocupă prin concurs organizat în condițiile legii, numit prin decizie a primului-ministru.

    (4) Pe lângă președintele ANCSP funcționează, ca organ consultativ, Colegiul autorității naționale.

    (5) Colegiul este constituit din Președinte, Inspectorul General si Inspectorii Regionali, care au statut de membru permanent. La ședințele Colegiului participă, cu statut de invitați, directorii structurilor ANCSP.

     (6) Colegiul autorității naționale are următoarele atribuții:

a) elaborează si realizează strategia națională în domeniul controlului în sănătate publică;

b) avizează regulamentul intern de organizare și funcționare;

c) avizează proiectul de buget și programul de investiții;

d) avizează încheierea de convenții de cooperare și finanțare de programe cu organisme internaționale;

e) avizează planul anual de activitate;

f) analizează trimestrial stadiul îndeplinirii planului de activitate la nivel național si regional;

g) avizează organizarea la nivel regional a activității de audit intern, exercitat în condițiile legii; 

 h) informeaza periodic Ministerul Sănătății Publice.

ART. 5    

    (1) Autoritățile regionale sunt conduse de  inspectori regionali, funcționari publici de conducere, asimilați funcției de director executiv din structurile deconcentrate ale ministerelor.

     (2)  Inspectorii regionali sunt numiți în urma unui concurs organizat în condițiile legii, prin ordin al ministrului sănătății publice, la propunerea inspectorului general.

      (3) Direcțiile județene sunt conduse de câte un inspector șef  județean, funcționar public de conducere, asimilat funcției de director executiv adjunct din structurile deconcentrate ale ministerelor.

      (4) Inspectorul șef  județean este numit în urma unui concurs organizat în condițiile legii, prin ordin al ministrului sănătății publice, la propunerea inspectorului general și a inspectorului regional.

      (5) Pe lângă Inspectorul regional funcționează, ca organ consultativ, Colegiul autorității regionale.

    (6) Colegiul este constituit din Inspectorul Regional si Inspectorii șefi județeni, care au statut de membru permanent. La ședințele Colegiului  participă, cu statut de invitați, directorii structurilor ARCSP.

    (7) Colegiul autorității regionale are următoarele atribuții:

a) elaborează si realizează strategia regională în domeniul controlului în sănătate publica;

b) avizează regulamentul intern de organizare si funcționare;

c) avizează proiectul de buget și programul de investiții;

d) avizează planul anual de activitate la nivel regional;

e) analizează trimestrial stadiul îndeplinirii planului de activitate la nivel regional,

f) informeaza periodic ANCSP.  

ART. 6

     (1) Direcțiile  de control în sănătate publică județene și a municipiului București din cadrul autorităților regionale sunt organizate prin preluarea inspecțiilor sanitare de stat județene și a municipiului București. 

     (2) În cadrul autorităților, atât la nivel central, cât și la nivel regional, se organizează servicii, birouri și compartimente de specialitate prin decizie a președintelui ANCSP la propunerea inspectorului general și a inspectorilor regionali.

ART.7

     (1) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naționala de Control în Sănătate Publică și pentru Autoritățile Regionale de Control în Sănătate Publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

    (2) Pentru înființarea autorităților regionale, a direcțiilor județene și a municipiului București, posturile vor fi redistribuite de la autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București.

ART. 8

    (1) Repartizarea numărului de posturi la nivel regional și județean se stabilește prin ordin al ministrului sănătății publice, la propunerea președintelui ANCSP.

   (2) Ștatul de funcții pentru ANCSP se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice, iar la nivel regional se aprobă prin decizie a președintelui ANCSP.   

CAP. 3

Atribuțiile Autorității Naționale de Control în Sănătate Publică

ART. 9

   Activitatea de control în sănătate publică se desfășoară și funcționează pe baza următoarelor principii:

    a) principiul imparțialității: personalul nu trebuie să fie supus nici unei presiuni comerciale, financiare, politice sau de altă natură care i-ar putea influența activitatea;

    b) principiul independenței: inspectorii sanitari trebuie să fie independenți în raport cu partea controlată și nu trebuie să se angajeze în nici o activitate care să afecteze independența lor în activitatea desfășurată;

    c) principiul confidențialității: în exercitarea activității, personalul  asigură păstrarea confidențialității datelor, cu excepția situațiilor care constituie un risc pentru sănătatea publică;

    d) principiul transparenței: asigurarea accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informații să constituie excepția, în condițiile legii;

    e) principiul aplicării unitare: inspectorii sanitari asigură respectarea, în mod unitar, a legislației din domeniul sănătății publice. 

 ART.10

   (1) Scopul activității de control în sănătate publică este reprezentat de:

    a) identificarea riscurilor pentru sănătatea publică, evaluarea și analiza riscului potențial sau real, prin aprecierea probabilității de producere a unor efecte sau evenimente adverse omului sau mediului, ca urmare a expunerii la surse de risc reprezentate de pericole;

    b) aplicarea măsurilor în scopul diminuării și/sau eliminării amenințării și, implicit, a riscurilor pe care acestea le reprezintă pentru sănătatea publică;

    c)  comunicarea riscului, prin schimbul reciproc de informații bazate pe date științifice între evaluatorii de risc, consumatori și alți potențiali receptori interesați.

    (2) În realizarea scopului său, ANCSP colaborează cu ministere, alte autorități ale administrației publice centrale și locale, organisme private, reprezentanți ai partenerilor sociali și, după caz, poate contracta, în condițiile legii, serviciile unor experți sau ale unor organisme specializate. Colaborarea cu celelalte instituții se va face în baza unor protocoale încheiate cu acestea.

    (3) ANCSP cooperează cu instituții similare din alte țări pe baza tratatelor internaționale la care România este parte, a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate, precum și cu instituții din cadrul Uniunii Europene.

 ART. 11

     (1) ANCSP are în principal, următoarele atribuții:

 a) asigură exercitarea activităților de control, respectiv monitorizare și inspecție la nivel național în domeniile de activitate;

 b) coordonează și administrează aplicarea unitară, precum și   respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate;

  c) elaborează și aproba planul anual de control, de evaluare și de consiliere;

  d) coordonează, îndrumă metodologic și controlează activitatea ARCSP;

  e) elaborează propuneri în vederea inițierii, modificării și completării legislației din domeniile de activitate ;

  f) organizează întreaga activitate în baza deciziilor, instrucțiunilor, metodologiilor și procedurilor emise;

  g)  aplică principiile și normele în domeniul asistenței de sănătate publică, stabilite prin convențiile internaționale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;

  h) administrează fondurile bugetare și veniturile proprii pe care le are la dispoziție, precum și bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare și/sau, în folosință;

 i) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului sănătății publice și asigură exercițiul financiar contabil al instituției, în condițiile legii;

  j) realizează controlul privind calitatea serviciilor de asistență medicală furnizate în toate unitățile medicale publice și private;

  k) desfășoară activități de pregătire a specialiștilor în domeniul sănătății publice și de formare pentru dezvoltarea competențelor multidisciplinare ale personalului propriu

  l) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

m) finanțează sau cofinanțează proiecte, programe, investiții din domeniul său de activitate;

o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

ART. 12

Principalele activități derulate la nivelul autorităților de control în sănătate publică sunt :

a) inspecție,

b) monitorizare,

c) consiliere și consultanță,

d) informarea  populației.

CAP. 4

   Personalul autorităților

ART. 13

    (1) Personalul autorității naționale, al autorităților regionale și al direcțiilor județene și a municipiului București este constituit din:

    a)  inspectori sanitari - persoane care ocupă funcții publice specifice;

    b) funcționari publici generali;

    c) personal contractual.

    (2) Drepturile, îndatoririle și incompatibilitățile specifice ale personalului se stabilesc prin statut special, care se aprobă prin lege.

    (3) Inspectorii sanitari sunt împuterniciți pentru activitatea de control de către Președintele autorității, la propunerea Inspectorului general pentru ANCSP, respectiv la propunerea inspectorilor șefi județeni și al municipiului București, cu avizul inspectorilor regionali pentru ARCSP, DCSPJ si DCSPMB.

ART. 14

    (1) În exercitarea atribuțiilor legale, inspectorii sanitari sunt învestiți cu exercițiul autorității publice, beneficiind de protecție, potrivit legii.

    (2) Inspectorii sanitari de la nivel central au competența de control pe întreg teritoriul țării.

    (3) Inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de control în sănătate publică județene arondate unei regiuni,  pot efectua controale  pe tot teritoriul regiunii de care aparțin, la decizia inspectorului regional.

    (4) Personalul se poate constitui sau poate face parte din organizații profesionale și sindicale, cu respectarea dispozițiilor legale.

ART. 15

   Atribuțiile și sarcinile personalului din cadrul ANCSP, ARCSP, DCSPJ și  DCSPMB se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

ART. 16

    Personalul încadrat în structura Ministerului Sănătății Publice și a structurilor sale deconcentrate, va fi preluat, in condițiile legii, la instituțiile nou înființate. 

ART. 17

    În scopul realizării rolului și atribuțiilor ce îi revin, ANCSP poate beneficia de consultanță și asistență din țară sau din străinătate, precum și de programe de formare și perfecționare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din țară sau străinătate, conform legislației în vigoare.

CAP. 5

    Procedurile privind activitatea de inspecție

ART. 18

   (1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, inspectorii sanitari vor avea legitimație de control, a cărui model se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice, la propunerea președintelui ANCSP.

   (2) Activitatea de control se desfășoară în baza unui ordin de deplasare scris și semnat de șeful ierarhic.

   (3) In timpul controlului oficial, inspectorii sanitari trebuie să aibă asupra lor legitimația de control și ordinul de deplasare.

   (4) În exercitarea atribuțiilor de serviciu personalul împuternicit are dreptul să aplice sigilii în condițiile prevăzute de lege.

ART. 19

   (1) Personalul împuternicit să efectueze controale răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice și comerciale de care ia cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

   (2) Pentru realizarea controlului, inspectorii sanitari acționează în echipe de minim două persoane.

   (3) Inspectorii sanitari pot participa în echipe de lucru pluridisciplinare, alături de reprezentanții altor instituții cu implicare în activitatea de sănătate publică, în vederea evaluării, controlului și monitorizării respectării prevederilor legale din domeniu sănătății publice.        

   (4) Inspectorilor sanitari li se asigură protecție din partea organelor de poliție, atunci când, pe parcursul derulării controlului, sunt restricționați în  desfășurarea activității sau pot fi lezați în integritatea fizică.

ART. 20

    Procedurile generale și specifice ale activității de control  se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice, la propunerea președintelui ANCSP.

CAP. 6

    Dispoziții finale

ART. 21

    (1) Cheltuielile de organizare  ale autorităților de control în sănătate publică atât la nivel central, cât și la nivel regional, sunt asigurate din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Publice.

    (2) Autoritatea naționala și autoritățile  regionale preiau de la Ministerul Sănătății Publice și de la autoritățile de sănătate publice județene și a municipiului București,  pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, spațiile și terenurile aferente, precum și toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfășurării activității specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

ART.  22

    Până la adoptarea legii salarizării speciale a personalului din cadrul ANCSP, ARCSP și direcțiilor județene, salarizarea personalului încadrat în aparatul central al autorității se face la nivelul drepturilor pentru personalul din ministere, iar salarizarea personalului încadrat la nivel teritorial se face la nivel drepturilor pentru personalul din structurile deconcentrate ale ministerelor.

ART. 23

     Pentru efectuarea analizelor de laborator a probelor recoltate în timpul controalelor, Autoritățile Regionale de Control în Sănătate Publică pot încheia contracte de prestări servicii cu diferite instituții din rețeaua națională de sănătate publică care detin laboratoare acreditate.

ART. 24

    (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice de serviciu autoritatile la nivel regional si judetean vor fi dotate cu mijloace de transport, aparatură tehnică adecvată și alte mijloace de lucru necesare pentru asigurarea operativității și rapidității.

    (2) Autoritățile pot deține, la nivel central, regional și județean, un număr de 210 de autoturisme pentru realizarea acțiunilor de control conform Anexei nr. 4 din prezenta hotărâre de guvern, cu un consum de carburanți normat lunar la 360 litri/autoturism.

ART. 25

    Regulamentul de organizare și funcționare al structurilor și compartimentelor specializate  aparținând Autorității Naționale de Control în Sănătate Publică, se stabilește prin ordin al ministrului sănătății publice, la propunerea președintelui ANCSP, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri de guvern.  

ART. 26

   Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre de guvern.

ART 27

   La nivelul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se pot organiza, după modelul ANCSP, direcții de control care au competență exclusivă numai pentru structurile respective, coordonate de către ANCSP.

ART. 28

   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă ordinul MSP nr. 824/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare și punctul II.4. al art. 16, Capitolul 2 Anexa I a Ordinului MSP nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorităților de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, și a structurii organizatorice a acestor autorități.

ART. 29

   Prevederile prezentei hotărâri de guvern intră în vigoare la data de 01.01.2009

ANEXA Nr. 3 

Arondarea direcțiilor județene la autoritățile regionale de control în sănătate publică

1. Autoritatea Regională  de Control in Sănătate Publică Iași cu sediul in Iași,  str. Nicolae Bălcescu nr. 21, care grupează direcțiile județene: Iași, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău, Vaslui

2. Autoritatea Regională  de Control in Sănătate Publică Cluj cu sediul in Cluj, str. Constanța nr. 5, care grupează direcțiile județene: Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj

3. Autoritatea Regională  de Control in Sănătate Publică Hunedoara cu sediul in Deva, str. Mihai Eminescu nr. 99, care grupează direcțiile județene: Hunedoara, Timiș, Arad, Caraș-Severin

4. Autoritatea Regională  de Control in Sănătate Publică Dolj cu sediul in Craiova str. Lămâiței nr. 10, care grupează direcțiile județene:  Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți

5. Autoritatea Regională  de Control in Sănătate Publică Prahova cu sediul in Ploiești, str. Take Ionescu nr. 13, care grupează direcțiile județene:  Prahova, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Calarași, Giurgiu, Teleorman

6. Autoritatea Regională  de Control in Sănătate Publică Ilfov- Bucuresti cu sediul in București, str. Spiru Haret nr. 14, sector 1, care grupează direcțiile județului Ilfov si a municipiului București (6 sectoare)

7. Autoritatea Regională  de Control in Sănătate Publică Constanta cu sediul in Constanța, B-dul Mamaia nr. 55-57, care grupează direcțiile județene: Constanța, Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Buzău

8. Autoritatea Regională  de Control in Sănătate Publică Mureș cu sediul in Tg. Mureș, str. Bela Bartok nr. 1, care grupează direcțiile județene: Mureș, Alba, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov

ANEXA Nr. 4

Parcul auto al Autorităților Regionale de Control in Sănătate Publică

 

Nr. crt.

Regiune

       Județ

       

nr. auto necesar

1.

Nord –Est

IAȘI

Iași

          8

2.

Botoșani

          5

3.

Bacău

          5

4.

Neamț

         5

5.

Suceava

         5

6.

Vaslui

         5

7.

Vest

HUNEDOARA

Hunedoara

         8

8.

Caraș-Severin

         3

9.

Arad

         5

10.

Timiș

         5

11.

Nord-Vest

CLUJ

Cluj

         8

12.

Bistrița-Năsăud

         3

13.

Bihor

         5

14.

Maramureș

         5

15.

Satu-Mare

         3

16.

Sălaj

         3

17.

Centru

MUREȘ

Mureș

         8

18.

Alba

         4

19.

Brașov

         5

20.

Covasna

         2

21.

Harghita

         3

22.

Sibiu

         4

23.

Sud-Est

CONSTANȚA

Constanța

         8

24.

Brăila

         4

25.

Buzău

         5 

26.

Galați

         5

27.

Tulcea

         3

28.

Vrancea

         4

29.

Sud Muntenia

PRAHOVA

Prahova

         8

30.

Argeș

         5

31.

Călărași

         3

32.

Dâmbovița

         5

33.

Giurgiu

         3

34.

Ialomița

         3

35.

Teleorman

         3

36.

Ilfov

BUCUREȘTI

București

         10

37.

Ilfov

         3

38.

Sud-Vest

Oltenia

DOLJ

Dolj

          8

39.

Gorj

          4

40.

Mehedinți

          3

41.

Olt

          5

42.

Vâlcea

          4

 

Parcul auto al Autorității Naționale de Control in Sănătate Publică

1.     Președinte - 1 autoturism

2.     Inspector general și  directori – 7 autoturisme

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 Sarom SRL