eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Sănătate Publică, Asistență Medicală și Programe de Sănătate

09.10.2008 / Ministerul Sanatatii      

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și a art. 15 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se înființează Agenția Națională de Sănătate Publică, Asistență Medicală și Programe de Sănătate (ANSPAMPS), numită în continuare Agenția Națională, instituție cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății Publice, cu sediul în municipiul București, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sectorul 1, București.

  (2) Se înființează Agențiile Teritoriale si a municipiului Bucuresti de Sănătate Publică, Asistență Medicală și Programe de Sănătate, numite în continuare Agenții Teritoriale, instituții publice cu personalitate juridică, aflate în subordinea Agenției Naționale.

  (3) La nivelul orașelor București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Tg. Mureș, Timișoara, Agențiile Teritoriale au și atribuții de coordonare, monitorizare și raportare pentru județele arondate, conform anexei nr. 1.

  (4) Agenția Națională se înființează prin reorganizarea direcțiilor de specialitate din structura Ministerului Sănătății Publice și a Institutului de Sănătate Publică București.

  (5) Agențiile Teritoriale se înființează prin reorganizarea autorităților de sănătate publică judetene și a municipiului București, precum și a institutelor sau centrelor de sănătate publică din judetul respectiv, după caz, conform anexei nr. 2.

Art. 2. – Domeniile de activitate ale Agenției Naționale de Sănătate Publică, Asistență Medicală și Programe de Sănătate sunt:

a)      sănătatea publică

b)     asistența medicală

c)     programele naționale de sănătate

Art. 3. - (1) În scopul realizării obiectivelor sale, Agenția Națională de Sănătate Publică, Asistență Medicală și Programe de Sănătate are următoarele atribuții principale:

a) coordonează și monitorizează respectarea și aplicarea unitară a reglementărilor din domeniul său de activitate

b) asigură coordonarea metodologică și monitorizarea activității medicale pentru unitățile sanitare din subordine

c) asigură elaborarea, coordonarea, controlul și evaluarea programelor de sănătate la nivel național, indiferent de sursa de finanțare (buget de stat, venituri proprii ale Ministerului Sănătății Publice, bugetul Fondului Național de Asigurări Sociale de Sănătate), având responsabilitate elaborării actelor normative anuale și a urmăririi execuției indicatorilor financiari și de performanță, în colaborare cu MSP și CNAS.

d) asigură finanțarea activității în domeniul sănătății publice, asistenței medicale, precum și a programelor de sănătate.

e) elaborează propuneri în vederea inițierii, modificării si completarii legislației în domeniul său de activitate.

f) asigură coordonarea tehnică și metodologică a rețelei de sănătate publică/rețelei de supraveghere a bolilor transmisibile, la nivel național,  în toate domeniile sănătății publice: prevenirea și controlul bolilor infecțioase, sănătatea în relație cu mediu, sănătate ocupațională; promovarea sǎnǎtǎții.

g) coordonează, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății, sistemul național de alertă precoce și răspuns rapid față de amenințările pentru sănătatea publică, prin asigurarea unui  serviciu permanent de culegere și difuzare de informații în legătură cu urgențele de sănătate publică de interes internațional ;

h asigură depistarea factorilor de risc la adresa sănătății publice, evaluarea și analiza riscurilor reprezentate de acestea pentru sănătate, instituirea și/sau impunerea măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a riscurilor.  

    (2) Principalele atribuții ale Agențiilor Teritoriale sunt:

a) coordonează și monitorizează respectarea și aplicarea unitară a reglementărilor din domeniul său de activitate

b) asigură coordonarea metodologică a spitalelor din județul respectiv,  monitorizarea și controlul activității desfășurate de aceste unități

c) asigură coordonarea, monitorizarea, controlul și evaluarea programelor de sănătate la nivel județean

d) încheie contracte cu unitățile sanitare din județul respectiv pentru derularea programelor de sănătate și a altor acțiuni realizate de aceste unități și finanțate din bugetul MSP

e) asigură coordonarea tehnică și metodologică a rețelei de sănătate publică/rețelei de supraveghere a bolilor transmisibile, la nivel județean, în toate domeniile sănătății publice: prevenirea și controlul bolilor infecțioase, sănătatea în relație cu mediu, sănătate ocupațională; promovarea sǎnǎtǎții.

f) participă în conformitate cu reglementările Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății, la sistemul județean de alertă precoce și răspuns rapid față de amenințările pentru sănătatea publică, prin asigurarea unui  serviciu permanent de culegere și difuzare de informații în legătură cu urgențele de sănătate publică de interes internațional;

g) asigură depistarea factorilor de risc la adresa sănătății publice, evaluarea și analiza riscurilor reprezentate de acestea pentru sănătate, instituirea și/sau impunerea măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a riscurilor în județul respectiv.

(3) Agențiile Teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (3), au în completare față de atribuțiile  prevăzute la alin. (2)  și următoarele atribuții:

a) asigură coordonarea metodologică a spitalelor cuprinse în anexa nr. 3, de la nivelul județelor arondate,  monitorizarea și controlul activității desfășurate de aceste unități

b) asigură coordonarea, monitorizarea, controlul și evaluarea programelor de sănătate la nivelul județelor arondate, precum și raportarea către Agenția Națională a modului de derulare a programelor la nivelul regiunii respective

c) asigură coordonarea tehnică și metodologică a rețelei de sănătate publică/rețelei de supraveghere a bolilor transmisibile, la nivelul județelor arondate, în toate domeniile sănătății publice: prevenirea și controlul bolilor infecțioase, sănătatea în relație cu mediul, sănătatea ocupațională, promovarea sǎnǎtǎții.

d) coordonează în conformitate cu reglementările Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății, sistemul național de alertă precoce și răspuns rapid față de amenințările pentru sănătatea publică în județele arondate, prin asigurarea unui  serviciu permanent de culegere și difuzare de informații în legătură cu urgențele de sănătate publică de interes internațional;

e) asigură depistarea factorilor de risc la adresa sănătății publice, evaluarea și analiza riscurilor reprezentate de acestea pentru sănătate, instituirea și/sau impunerea măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a riscurilor în judetele arondate.

   Art. 4. – (1) Agenția Națională este condusă de un Președinte, de un director general și un consiliu de conducere.

  (2) Președintele Agenției Naționale are rang de Secretar de stat, fiind și președintele consiliului de conducere.

  (3) Președintele este ordonator secundar de credite.

  (4) Consiliul de conducere este constituit din directorul general și conducătorii structurilor de specialitate din cadrul Agenției Naționale. La ședintele consiliului pot participa cu statut de invitat reprezentanți ai Ministerului Sănătății Publice și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, numiți de conducerea acestora, precum și președintele-director general al Agențiilor prevazute la art. 1 alin. (3).

 (5) Atribuțiile, modul de organizare și funcționare al Consiliului de conducere se stabilesc prin Regulamentul de organizare și functionare al Agenției Naționale.

  (6) Agenția Teritorială este condusă de un președinte-director general și un consiliu de conducere.

   (7) Președintele-director general este și președintele consiliului de conducere, fiind ordonator terțiar de credite.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică și numărul de posturi al Agenției Naționale și al Agențiilor Teritoriale se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

    (2) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și ștatul de funcții al Agenției Naționale se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

    (3) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și statul de funcții al Agențiilor Teritoriale se aprobă prin decizie a președintelui Agenției Naționale.

 Art. 6. – (1) Personalul Agenției Naționale se preia, în condițiile legii, de la Ministerul Sănătății Publice și Institutul de Sănătate Publică București.

(2) Personalul din cadrul Agenției Naționale este format din funcționari publici și din personal contractual.

  (3) Salarizarea personalului din structura Agenției Naționale se face potrivit prevederilor legale aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul administrației publice centrale.

Art. 7. – (1) Personalul Agențiilor Teritoriale se preia, în condițiile legii, de la autoritățile de sănătate publică și de la institutele sau centrele de sănătate publică, după caz.

(2) Personalul din cadrul Agențiilor Teritoriale este format din funcționari publici și din personal contractual.

  (3) Salarizarea personalului din structura Agențiilor Teritoriale se face potrivit prevederilor legale aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul instituțiilor subordonate autorităților sau instituțiilor publice centrale, respectiv din administrația publică centrală de specialitate.

  (4) Pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar salarizarea se face potrivit anexei nr. 1 la OUG nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare.

   Art. 8. – (1) Finanțarea activității Agenției Naționale se asigură de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice, din creditele bugetare repartizate în acest scop de ministrul sănătății publice, în calitate de ordonator principal, pe baza fundamentărilor prezentate de Agenția Națională.

 (2) Creditele bugetare aprobate se repartizează de către președintele Agenției Naționale, în calitate de ordonator secundar de credite, pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției Naționale și Agențiilor Teritoriale. Totodată repartizează fonduri Agențiilor Județene pentru încheieirea contractelor cu furnizorii de servicii din județul respectiv, indiferent de subordonarea acestora.

(3) Veniturile realizate de Agenția Națională și Agențiile Teritoriale din efectuarea unor persoane fizice sau juridice, a unor servicii de sănătate publică pentru care se încasează tarife, potrivit actelor normative în vigoare, constituie venituri proprii și se utilizează conform legii.

(4) Agenția Națională și Agențiile Teritoriale pot beneficia de donații, sponsorizări și alte surse de venituri, potrivit legii.

 (5) Raportarea centralizată a situațiilor financiare și a bilanțului contabil la Ministerul Sănătății Publice pentru unitățile din subordine se face trimestrial și anual, potrivit dispozițiilor legale, de către Agenția Națională.

  Art. 9. – (1) Din bugetul Agenției Naționale se finanțează programele naționale de sănătate precum și alte acțiuni din domeniile de activitate ale acesteia derulate prin unitățile sanitare din subordinea MSP, precum și a Agenției Naționale.

(2) Unitățile sanitare din subordinea Agenției Naționale sunt prevăzute în anexa nr. 3.

  Art. 10. – (1) Agenția Națională prezintă Ministerului Sănătății Publice, anual și ori de câte ori se solicită de către Ministerul Sănătății Publice,  rapoarte privind activitatea desfășurată.

   (2) Agențiile Teritoriale prezintă Agenției Naționale, anual și ori de câte ori solicită Agenția Națională sau Ministerul Sănătății Publice, rapoarte privind activitatea desfășurată.

   (3) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenția Națională colaborează cu ministere, alte instituții publice și organe ale administrației publice centrale și locale, având dreptul de a solicita documente, date și informații necesare îndeplinirii atribuțiilor sale, în condițiile legii.

Art. 11. - (1) Agenția Națională și Agențiile Teritoriale își încep activitatea din data de 1 ianuarie 2009.

  (2) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Institutului de Sănătate Publică București și a Institutelor/Centrelor de sănătate publică Iași, Cluj, Timiș, Sibiu și Tg. Mureș trec în administrarea Agenției Naționale, respectiv a Agențiilor Teritoriale pe bază de protocol.

 

PRIM MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

 

ANEXA NR. 1 - Arondarea județelor

BUCUREȘTI:

-         municipiul București

-         județul Ilfov

-         județul Călărași

-         județul Ialomița

-         județul Prahova

   -     județul Dâmbovița

-         județul Argeș

-         județul Teleorman

-         județul Giurgiu

CLUJ-NAPOCA:

-         județul Cluj

-         județul Bistrița-Năsăud

-         județul Maramureș

-         județul Satu Mare

-         județul Sălaj

-         județul Bihor

CONSTANȚA:

-         județul Constanța

-         județul Tulcea

-         județul Brăila

-         județul Galați

-         județul Vrancea

-         județul Buzău

CRAIOVA:

-         județul Dolj

-         județul Olt

-         județul Vâlcea

-         județul Gorj

-         județul Mehedinți

IAȘI:

-         județul Iași

-         județul Botoșani

-         județul Suceava

-         județul Neamț

-         județul Bacău

-         județul Vaslui

TÂRGU MUREȘ:

-         județul Mureș

-         județul Alba

-         județul Sibiu

-         județul Brașov

-         județul Covasna

-         județul Harghita

TIMIȘOARA:

-         județul Timiș

-         județul Arad

-         județul Caras-Severin

-                     județul Hunedoara
ANEXA NR. 2

 

Județ

Structuri reorganizate

Denumirea noii strucuri

1.

Alba

ASPJ Alba

AJSPAMPS Alba

2.

Arad

ASPJ Arad

AJSPAMPS Arad

3.

Argeș

ASPJ Arges

AJSPAMPS Arges

4.

Bacău

ASPJ Bacău

AJSPAMPS Bacău

5.

Bihor

ASPJ Bihor

AJSPAMPS Bihor

6.

Bistrița-Năsăud

ASPJ Bistrița-Năsăud

AJSPAMPS Bistrița-Năsăud

7.

Botoșani

ASPJ Botoșani

AJSPAMPS Botoșani

8.

Brașov

ASPJ Brașov

AJSPAMPS Brașov

9.

Brăila

ASPJ Brăila

AJSPAMPS Brăila

10.

Buzău

ASPJ Buzău

AJSPAMPS Buzău

11.

Caraș-Severin

ASPJ Caraș-Severin

AJSPAMPS Caraș-Severin

12.

Călărași

ASPJ Călărași

AJSPAMPS Călărași

13.

Cluj

ASPJ Cluj si  ISP Cluj

AJSPAMPS Cluj

14.

Constanța

ASPJ Constanța

AJSPAMPS Constanța

15.

Covasna

ASPJ Covasna

AJSPAMPS Covasna

16.

Dâmbovița

ASPJ Dâmbovița

AJSPAMPS Dâmbovița

17.

Dolj

ASPJ Dolj

AJSPAMPS Dolj

18.

Galați

ASPJ Galați

AJSPAMPS Galați

19.

Giurgiu

ASPJ Giurgiu

AJSPAMPS Giurgiu

20.

Gorj

ASPJ Gorj

AJSPAMPS Gorj

21.

Harghita

ASPJ Harghita

AJSPAMPS Harghita

22.

Hunedoara

ASPJ Hunedoara

AJSPAMPS Hunedoara

23.

Ialomița

ASPJ Ialomița

AJSPAMPS Ialomița

24.

Iași

ASPJ Iași și ISP Iași

AJSPAMPS Iași

25.

Ilfov

ASPJ Ilfov

AJSPAMPS Ilfov

26.

Maramureș

ASPJ Maramureș

AJSPAMPS Maramureș

27.

Mehedinți

ASPJ Mehedinți

AJSPAMPS Mehedinți

28.

Mureș

ASPJ Mureș și CSP Mureș

AJSPAMPS Mureș

29.

Neamț

ASPJ Neamț

AJSPAMPS Neamț

30.

Olt

ASPJ Olt

AJSPAMPS Olt

31.

Prahova

ASPJ Prahova

AJSPAMPS Prahova

32.

Satu Mare

ASPJ Satu Mare

AJSPAMPS Satu Mare

33.

Sălaj

ASPJ Sălaj

AJSPAMPS Sălaj

34.

Sibiu

ASPJ Sibiu și CSP Sibiu

AJSPAMPS Sibiu

35.

Suceava

ASPJ Suceava

AJSPAMPS Suceava

36.

Teleorman

ASPJ Teleorman

AJSPAMPS Teleorman

37.

Timiș

ASPJ Timiș și ISP Timiș

AJSPAMPS Timiș

38.

Tulcea

ASPJ Tulcea

AJSPAMPS Tulcea

39.

Vaslui

ASPJ Vaslui

AJSPAMPS Vaslui

40.

Vâlcea

ASPJ Vâlcea

AJSPAMPS Vâlcea

41.

Vrancea

ASPJ Vrancea

AJSPAMPS Vrancea

42.

Municipiul București

ASPMB

AJSPAMPS București


ANEXA NR. 3

Lista cuprinzând unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea Agenției Naționale de Sănătate Publică, Asistență Medicală și Programe de Sănătate

  1. Spitalele municipale, orășenești și comunale

  3. Serviciile de ambulanță județene

  4. Centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale și ambulatoriile de specialitate

  5. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna

  6. Spitalul de Recuperare Borșa

  7. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

  10. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

  11. Spitalul de Psihiatrie Zam

  13. Spitalul de Psihiatrie Gătaia

  15. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași

  16. Spitalul de Cardiologie Covasna

  17. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord

  18. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol

  19. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia

  20. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Bușteni

  21. Sanatoriul de Nevroze Predeal

  22. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova

  23. Institutul Național pentru Medicină Complementară și Alternativă București

  24. Stația Centrală de Transport Sanitar și Ambulanță Aeriană București

  25. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. Nicolae Robănescu" București.

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 Sarom SRL