eMedic.ro                                                         Site dedicat informarii medicilor .


   Acasa  |  Examene  |  Avizari  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislatie  |  Links  |  Contact

 

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2003 privind înfiintarea, organizarea și funcționare a cabinetelor medicale

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

Furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizează prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unităților medicale cu personalitate juridică înfiintate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura instituțiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată.

Art. 2

Indiferent de forma de înfiintare și funcționare a cabinetelor medicale, activitatea în cadrul acestor unități medicale se va organiza și se va desfășura cu respectarea următoarelor principii fundamentale:

a) au dreptul să lucreze în cabinetele medicale medici și personal medical autorizat;

b) medicului i se vor respecta independența profesională și dreptul de inițiativă;

c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea funcțională și administrativă a unității medicale, ordinea interioară și de disciplina la locul de muncă;

d) activitatea medicală se desfășoară conform reglementărilor în vigoare, Regulamentului Colegiului Medicilor din România și Codului de deontologie medicală; 

e) în cabinetul medical se vor desfășura numai acele activități pentru care a fost autorizat cabinet medical;

f) soluționarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competența comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din România.

CAPITOLUL II: Cabinetul medical fără personalitate juridică

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale

Art. 3

Cabinetele medicale fără personalitate juridică se vor înfiinta și vor funcționa fie în structura instituțiilor, unităților cu personalitate juridică prevăzute la art. 1, fie în una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.

Art. 4

(1) Cabinetele medicale se pot înfiinta și vor furniza servicii medicale numai în specialitatea sau/și competența medicului titular sau a asociaților, în cazul formelor asociative.

(2) Medicii care au mai multe specialități sau competențe pot înfiinta cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialitățile sau/și competențele medicale dobândite.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și medicilor de medicină generală și medicilor stomatologi.

Art. 5

(1) Medicul este liber să îsi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevăzută la art. 6 sau să-și modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în funcție de specialitățile, supraspecializările ori competențele dobândite.

(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, se va face cu autorizarea direcției de sănătate publică în a cărei rază teritorială funcționează cabinetul medical.

(3) În cazul modificării obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, direcțiile de sănătate publică vor elibera un certificat-anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.

SECȚIUNEA 2: Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberală

Art. 6

Cabinetele medicale fără personalitate juridică, ca formă de exercitare a profesiei, se pot înfiinta de medicii cu drept de liberă practică în una dintre următoarele forme:

a) cabinet medical individual;

b) cabinete medicale grupate;

c) cabinete medicale asociate;

d) societate civilă medicală.

Art. 7

Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul căreia îsi desfășoară activitatea medicul titular, singur sau împreuna cu alți medici și cu alte categorii de personal medical auto-rizat. Aceștia au calitatea de salariat sau de colaborator, în condițiile legii.

Art. 8

(1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul creării de facilități economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului și/sau a salariaților ori a colaboratorilor.

(2) Cabinetele medicale grupate îsi păstrează individualitatea în relațiile cu terții.

(3) Condițiile grupării sunt stabilite prin contractul dintre părți, încheiat în formă scrisă, cu respectarea Codului civil și a prezentelor norme metodologice.

(4) Contractul de grupare va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:

- părțile contractului;

- obiectul și scopul contractului;

- sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;

- coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitățile economice comune și modul de repartizare a cheltuielilor comune;

- durata contractului și modalitățile de încetare a acestuia.

Art. 9

(1) Cabinetele medicale asociate se constituie din două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activității și al asigurării accesului permanent al pacienților la servicii medicale complete.

(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intră în relații cu terții în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor și a responsabilităților individuale prevăzute de lege.

(3) Condițiile asocierii sunt convenite între părți prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile și a prezentelor norme metodologice.

(4) Contractul de asociere va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

- părțile contractului și denumirea asocierii;

- scopul și obiectul asocierii;

- sediul profesional al asocierii;

- coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului și modalitățile de încetare a acestuia.

Art. 10

(1) Cabinetele medicale grupate și cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, dacă sa convenit în acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.

(2) Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizării obiectului de activitate al cabinetelor medicale.

Art. 11

Contractele de grupare și asociere a cabinetelor medicale se vor înregistra la administrația financiară și câte un exemplar al contractului se va depune la direcția de sănătate publică și la colegiul medicilor.

Art. 12

(1) Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai mulți medici asociați, cu respectarea dispozițiilor art. 1491, 1492 și 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civilă particulară, și a dispozițiilor prezentelor norme metodologice.

(2) Contractul de societate civilă va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:

- părțile contractului de societate, scopul și obiectul acestuia;

- sediul profesional al societății civile medicale;

- patrimoniul social al societății civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile și imobile ori în munca medicilor societari;

- organul de conducere al societății civile medicale și precizarea funcțiilor membrilor acestuia;

- durata contractului de societate și modalitățile de încetare a acestuia.

Art. 13

(1) Societatea civilă medicală este condusă de adunarea asociaților.

(2) În condițiile actului constitutiv și ale statutului asociației, poate funcționa și un consiliu de administrație ce va conduce societatea civilă medicală între ședințele adunării asociaților.

Art. 14

(1) Componența consiliului de administrație, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor și cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevăzute în statutul societății civile medicale.

(2) Societatea civilă medicală este reprezentată în relațiile cu terții de un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociaților.

Art. 15

(1) Conducerea curentă operativă a societății civile medicale este încredintata unui director executiv, desemnat de consiliul de administrație dintre membrii acesteia.

(2) Directorul executiv poate fi și o persoană din afara societății civile medicale.

Art. 16

Organizarea și funcționarea societății civile medicale vor fi prevăzute în detaliu în statutul său.

Art. 17

(1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate și societatea civilă medicală pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariați sau colaboratori, medici și alte categorii de personal medical autorizat, precum și personal auxiliar și de altă specialitate.

(2) Contractul individual de muncă și convenția de colaborare se încheie între salariați ori colaboratori și angajator: medicul sau, după caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societății civile medicale ori alt medic împuternicit în acest sens.

(3) Modalitatea de selectare a personalului angajat la cabinetele medicale private se stabilește de titularul cabinetului sau de asociați, în cazul societății civile medicale.

SECȚIUNEA 3: Înfiintarea cabinetelor medicale și a societății civile medicale

Art. 18

Cabinetul medical se înfiinteaza la cererea medicului titular sau a medicilor asociați din cadrul societății civile medicale.

Art. 19

Actul de înfiintare a cabinetului medical ori a societății civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Art. 20

(1) Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cerere de înfiintare;

b) autorizația de liberă practică a medicului titular sau a asociaților;

c) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul medical;

d) avizul Colegiului Medicilor din România;

e) actul constitutiv și statutul societății civile medicale.

(2) Existența dotării minime necesare funcționării cabinetelor medicale se va verifica de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, prin inspectori delegați.

Art. 21

(1) Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza autorizației de liberă practică și a dovezii deținerii legale a spațiului și numai după verificarea existenței dotării minime a cabinetului medical.

(2) Dotarea minimă va fi verificată de către direcțiile de sănătate publică pentru toate activitățile medicale ce urmează a fi menționate în obiectul de activitate al cabinetului medical.

(3) În cazul societăților civile medicale, un exemplar al actului constitutiv și al statutului se va depune și la colegiul medicilor care emite avizul de înfiintare.

(4) În avizul eliberat de colegiul medicilor se vor menționa serviciile medicale furnizate, numărul de cabinete, în cazul societății civile medicale, și existența dotării minime corespunzătoare activității medicale desfășurate.

Art. 22

(1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:

a) în cazul cabinetului medical individual - numele medicului titular, urmat de sintagma "cabinet medical de ... " (se trece activitatea medicală principală ce se desfășoară în cabinet);

b) în cazul societăților civile medicale - numele cel puțin al unuia dintre asociați, urmat de sintagma "și asociații - societate civilă medicală" sau numele asociaților și sintagma "societate civilă medicală". Pe firma societății civile medicale vor fi menționate activitățile medicale desfășurate sau doar cele mai semnificative.

(2) Numele vor fi precedate de titulatura medicală.

(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor și ale societăților în condițiile stabilite de Codul de deontologie medicală.

CAPITOLUL III: Înregistrarea unităților medico-sanitare înfiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și a cabinetelor din structura organizațiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată

Art. 23

(1) Unitățile medicale cu personalitate juridică, înfiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcționa cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

(2) Asociațiile și fundațiile vor putea înfiinta cabinete medicale numai dacă au prevăzut în obiectul de activitate acest gen de activități.

Art. 24

(1) Înregistrarea acestor unități se face la direcțiile de sănătate publică în a căror rază teritorială funcționează unitatea respectivă.

(2) Înregistrarea unității se va efectua numai dacă unitatea medico-sanitară înfiintata în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, îndeplineste condițiile prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată.

Art. 25

(1) Înregistrarea unității și emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza următoarelor documente:

a) cererea reprezentantului legal al unității medico-sanitare;

b) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiintare sau actul de acordare a personalității juridice;

c) actul constitutiv;

d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizațiile și instituțiile prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată;

e) dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează cabinetul medical;

f) autorizația sanitară de funcționare;

g) avizul colegiului medicilor.

(2) Existența dotării minime necesare funcționării cabinetelor medicale se va verifica de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, prin inspectori delegați.

Art. 26

(1) În cererea de înregistrare și în certificatul emis de către direcțiile de sănătate publică se vor menționa activitățile cu caracter medical ce urmează să fie furnizate de unitatea medico-sanitară, precum și numărul de cabinete medicale ce vor funcționa în cadrul unității.

(2) Certificatul menționat la alin. (1) se emite pe numele unității, organizației, instituției care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.

Art. 27

Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cererea organului de conducere;

b) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiintare sau actul de acordare a personalității juridice;

c) actul constitutiv al societății;

d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizațiile și instituțiile prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată;

e) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul/cabinetele medicale;

f) declarația prevăzută la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;

g) regulamentul de organizare și funcționare;

h) fișele de atribuții ale posturilor;

i) raportul favorabil privind existența dotării minime corespunzătoare activităților medicale desfășurate și numărului de cabinete, document întocmit de inspectori delegați din partea Colegiului Medicilor din România;

j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unității.

Art. 28

(1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunzător numai dacă:

a) față de activitățile medicale și cabinetele medicale declarate există asigurată dotarea minimă corespunzătoare;

b) organul de conducere al unității se obligă în scris printr-o declarație să respecte independența profesională a medicilor și să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;

c) regulamentul de organizare și funcționare asigură independența profesională și dreptul de decizie ale personalului medical;

d) fișele de atribuții ale posturilor respectă competența profesională specifică fiecărei specialități ori competența medicală, precum și condiția prevăzută la lit. c).

(2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde mențiuni referitoare la activitățile medicale ce urmează să fie furnizate de societate, numărul de cabinete medicale ce vor funcționa, precum și existența dotării minime pentru fie-care cabinet medical.

Art. 29

(1) Modificarea ori completarea numărului de cabinete medicale din cadrul unității se va face în condițiile prezentelor norme metodologice.

(2) În baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existența dotării minime și a îndeplinirii condițiilor și pentru noile cabinete medicale înfiintate, direcțiile de sănătate publică vor emite un supliment la certificatul de înregistrare.

CAPITOLUL IV: Dispoziții finale

Art. 30

(1) Controlul prevăzut la art. 6 alin. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată, se exercită de comisii mixte formate din reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Familiei și ai unităților sale subordonate, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului Medicilor din România și ai altor organe abilitate, în condițiile legii.

(2) În acest sens, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, cele 3 instituții vor încheia protocoale privind modalitățile de desfășurare a controalelor în cabinetele medicale și tematica de control.

Art. 31

(1) Cabinetele medicale, în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, pot înfiinta puncte secundare de lucru în localitatea în care funcționează sau în alte localități, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Pentru punctele secundare de lucru direcțiile de sănătate publică, în baza avizului eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de înregistrare.

Art. 32

Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobată de Colegiul Medicilor din România și va fi comunicată direcțiilor de sănătate publică.

Art. 33

(1) Cabinetele de medicina muncii se pot organiza fie în una dintre formele liberale de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medicală înfiintata potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Înfiintarea cabinetelor de medicina muncii se va face potrivit prezentelor norme metodologice.

Art. 34

Cabinetele medicale din structura unităților cu capital de stat sau privat se înfiinteaza, se organizează și funcționează în conformitate cu prezentele norme metodologice. Aceste cabinete medicale vor furniza servicii medicale numai angajaților unităților în care sunt înfiintate.

Art. 35

În același spațiu nu pot coexista două forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 353 din data de 23 mai 2003

 


©2006 Sarom SRL