eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 3331 din 04/03/2009 (Ordin 3331/2009) privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009-2010 Publicat in Monitorul Oficial nr. 287 din 04/05/2009.

 

In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare,

   in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenta si aprobarea listei domeniilor si specializarilor din cadrul acestora, cu modificarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile/programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea, republicata, al Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, al Hotararii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificarile ulterioare,

   avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2009-2010, coroborate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 3.328/2009 privind repartizarea cifrelor de scolarizare pe institutii de invatamant superior, in vederea admiterii la studii in anul universitar 2009-2010,

   in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, cu modificarile ulterioare,

   in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii,

   ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.

   CAPITOLUL I Organizarea admiterii

   Art. 1. - Admiterea in invatamantul superior de stat si particular pentru fiecare ciclu de studii universitare se organizeaza pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de fiecare universitate, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului ordin.

   Art. 2. -

(1) Pentru ciclul universitar de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii, la specializarile/programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu legislatia in vigoare.

   (2) Pentru ciclul de studii universitare de masterat (conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare), admiterea se organizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

   (3) Pentru studiile postuniversitare de masterat (conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), admiterea se organizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

   (4) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat (conform Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), admiterea se organizeaza pe domeniile aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii in cadrul institutiei de invatamant superior acreditate in acest sens, in conformitate cu legislatia in vigoare.

   Art. 3. -

(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant ale studiilor mentionate la art. 2 se poate organiza in una sau doua sesiuni, inainte de inceperea anului universitar.

   (2) Perioadele celor doua sesiuni de admitere, formele si probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie si se fac publice conform prevederilor legale in vigoare, prin afisare la sediul institutiei de invatamant superior si prin publicare pe pagina proprie de web.

   Art. 4. - Admiterea la studiile universitare de licenta poate sa fie sustinuta in limba romana sau in limbile minoritatilor nationale, daca disciplinele de concurs au fost studiate in liceu in limba respectiva.

   Art. 5. - Pentru studiile universitare organizate intr-o limba de larga circulatie internationala, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica. Competenta lingvistica poate fi dovedita prin certificate de competenta lingvistica eliberate de institutii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

 

   CAPITOLUL II Candidatii la admitere

   Art. 6. -

(1) La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta pot candida absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.

   (2) La admiterea in ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (conform Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), cat si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata (conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

   (3) La admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata.

   (4) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare pot candida cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoasterea studiilor efectuate de acestia in tarile de domiciliu se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

   (5) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de institutii abilitate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Aceeasi conditie se impune si in cazul transferurilor cursantilor intre institutiile de invatamant superior acreditate, care, potrivit legii, au dreptul sa scolarizeze cetatenii straini si sunt recunoscute de statul roman.

   Art. 7. -

(1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget o singura data, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.

   (2) Depasirea duratei invatamantului gratuit prevazute de lege se suporta de studenti.

   (3) Candidatii la studiile universitare de licenta care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii (premiile I, II, III, mentiune, premii speciale) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget, la cursurile a doua specializari. De aceasta prevedere se poate beneficia o singura data, cu respectarea legislatiei in vigoare.

   (4) Institutiile de invatamant superior pot prevedea, in metodologiile proprii si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, conditii specifice de admitere pentru cei care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile scolare nationale, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si la cele internationale, altele decat cele mentionate la alin. (3).

   CAPITOLUL III Inscrierea candidatilor

   Art. 8. - Institutiile de invatamant superior vor aduce la cunostinta candidatilor conditiile si documentele necesare pentru inscriere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina proprie de web.

   Art. 9. -

(1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile anului scolar 2008/2009 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat in anul 2009, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu.

   (2) In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget au obligatia sa depuna, pana la data stabilita prin metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat, in original, la secretariatul facultatii.

   (3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finantat de la buget.

   (4) Pentru inscrierea la studii universitare de masterat, precum si la studii universitare de doctorat, institutiile de invatamant superior vor prevedea in metodologia proprie de admitere conditiile si documentele necesare, pe care le vor aduce la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina proprie de web.

   Art. 10. - Institutiile de invatamant superior au obligatia sa restituie, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fara perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere, dupa afisarea rezultatelor finale.

   Art. 11. -

(1) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare.

   (2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de plata acestor taxe sau reducerea lor.

   (3) Copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior, o singura data, pentru fiecare ciclu de studii universitare, in cadrul unei institutii de invatamant superior.

 

   CAPITOLUL IV Rezultatele admiterii

   Art. 12. -

(1) Mediile generale/Punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia la care acestia au candidat, in conformitate cu procedurile proprii de admitere.

   (2) Metodologiile proprii de admitere ale institutiilor de invatamant superior trebuie sa prevada criterii de departajare a candidatilor, inclusiv in cazul mediilor egale obtinute la admitere, astfel incat numarul candidatilor declarati admisi, cu finantare de la bugetul de stat, sa nu depaseasca cifra de scolarizare alocata fiecarui domeniu sau fiecarei/fiecarui specializari/program de studii.

   Art. 13. - Rezolvarea contestatiilor este in exclusivitate de competenta institutiilor de invatamant superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.

   CAPITOLUL V Dispozitii finale

   Art. 14. - Locurile ramase neocupate dupa admitere se administreaza la nivelul fiecarei universitati, potrivit prevederilor legale in vigoare.

   Art. 15. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, precum si de senatele universitare.

   Art. 16. - La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.315/2008 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2008-2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 20 martie 2008, cu modificarile ulterioare.

   Art. 17. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
Ecaterina Andronescu

   Bucuresti, 4 martie 2009.

   Nr. 3.331.


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009 SARO Media SRL