ANUNȚ pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

14.10.2016 / Ministerul Sanatatii

 

1. Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 20 noiembrie 2016. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

2. Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Cifra de școlarizare pe domenii și specialități este aprobată prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale și cercetării științifice. Numărul de locuri și posturi pe domenii și specialități se stabilește defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie, în funcție de capacitățile de pregătire pe specialități ale acestora, de către Ministerul Sănătății și Asociația Universităților de Medicină și Farmacie din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

3. Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcție de domeniu

4. Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

5. Candidații, posesori ai diplomei de medic obținută în România ori întrun alt stat membru al Uniunii Europene, pentru locurile oferite românilor de pretudinteni de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Ștințifice, conform Legii nr.299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, Republicată, susțin concursul în aceleași condiții precum cetățenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

6. Tematicile concursului de rezidențiat și bibliografia aferentă sunt diferite pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Dentiști din România, respectiv de către Colegiul Farmaciștilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătății și au fost publicate în ziarul "Viața medicală" nr. 11 din 18 martie 2011 pentru domeniul Medicină dentară și domeniul Farmacie (inclusiv cu completarea din anul 2012 publicată pe site-ul rezidentiat.ms.ro). Pentru domeniul Medicină, tematica și bibliografia au fost publicate în ziarul "Viața medicală" nr. 16 din 15 aprilie 2016. 2 Tematicile pot fi accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie din România.

7. La concurs se pot prezenta: a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta; b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare; c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obținerea celei de a doua specialități. Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă; d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia stabilite de Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta. Sunt admiși la concurs numai candidații care sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.

8. Pentru candidați medici specialiști, formarea în a doua specialitate se poate obține numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obținută prin concurs de rezidențiat, este aceeași cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat.

9. Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 14-28 octombrie 2016, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până joi orele 9,00-15,00, respectiv 9,00-14,00 pentru zilele de vineri. Direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie își vor adapta numărul punctelor de depunere a dosarelor în funcție de afluxul de candidați. Candidații prevăzuți la punctul 5 se înscriu la concurs prin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, în condiții similare celorlalți candidați și cu respectarea prevederilor anunțului de concurs.

 

10. Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa: • numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate; • centrul universitar și domeniul pentru care concurează; • candidații vor menționa în cererea de înscriere și acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;

b) xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii); 3

c) copia diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2016 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, adeverință privind promovarea examenului de licență;

d) adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;

e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează;

f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul; g) chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 360 lei/participant. Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB ( Direcția de Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024. Documentele prevăzute la lit. c) și lit.f) vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art.2, alin.(3) din OUG nr.41/2016. Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția sau organul de specialitate al administrației publice centrale este obligată/obligat să o accepte.”

11.După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 28 octombrie 2016, ora 14,00, candidații nu mai pot solicita schimbarea opțiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv. Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs, atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.

12. După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condițiilor de participare pentru fiecare candidat, direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa http://examene.meddb.ro lista nominală cu candidații înscriși. Tabelul va avea următorul conținut: Legendă: Nr. crt. DSP Domeniul (M,D,F) Nume, inițiala tatălui, prenume Promoția UMF absolvită Loc actual de muncă Centrul universitar în care solicită să susțină concursul Nr. chitanța de plata a taxei de concurs CNP Observații privind starea de sănătate Acordul pentru folosirea numelui pe internet funcția unitatea 4 a) DSP - direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București (se folosește indicativul auto; de exemplu: BZ pentru Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău, B pentru Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București). b) Domeniul: M - pentru domeniul medicină; D - pentru domeniul medicină dentară; F - pentru domeniul farmacie. c) Locul actual de muncă - pentru cei neîncadrați se trece "FP" în rubrica "Unitatea", iar rubrica "Funcția" se lasă necompletată. d) Observații privind starea de sănătate - se completează numai cu "Apt" sau "Inapt". e) Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa "DA" sau "NU", după caz. NOTĂ: Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor. Se interzice publicarea listelor care să conțină CNP.

13. Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie, după centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sănătății în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

14. Ministerul Sănătății va centraliza listele cu candidații și le va defalca pe centre universitare, conform opțiunii candidaților. Până la data de 3 noiembrie 2016, Ministerul Sănătății va comunica universităților de medicină și farmacie numărul de candidați pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând ca până la data de 4 noiembrie 2016 să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidați.

15. Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii, se afișează pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 7 noiembrie 2016. În situația în care un candidat constată o eroare materială (de nume, centru concurs, domeniu, etc.) în liste va sesiza acest lucru până cel târziu la data de 11 noiembrie 2016, orele 12,00, direcției de sănătate publică, respectiv ministerului cu rețea sanitară proprie, unde a depus dosarul de concurs pentru a se opera coreția necesară.

16. Repartizarea candidaților pe săli se face diferențiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină și farmacie. La data de 16 noiembrie 2016, candidații pot afla sala și ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista candidaților repartizați în sala respectivă. Candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua concursului sunt declarați absenți în sălile de concurs, nu vor beneficia de 5 returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidații ai căror dosare de înscriere sunt respinse.

17. Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 20 noiembrie 2016. Începând cu ora 8,30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați. La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.

18. Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afișate, cu excepția perechilor soț - soție, frați - surori, care au obligația, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se așază la locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicația șefului de sală.

19. Începând cu ora 9,00 candidaților li se împart grilele pentru răspuns și câte o carioca de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul stabilit prin Metodologia de concurs.

 

20. Sacii sigilați conținând caietele cu întrebări vor fi aduși la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de șeful de sală și de 3 candidați din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Li se împart apoi candidaților caietele cu întrebări, ținându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Șeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afișată) și informează candidații despre ora de începere și ora de terminare a concursului. Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, precum și corespondența între caietul cu întrebări și tipul de grilă primit anterior. La solicitarea candidatului, caietele cu greșeli de tipărire sunt înlocuite de șeful de sală. Întreaga responsabilitate asupra corespondenței dintre tipul de grilă și cel al caietului cu întrebări revine candidatului. Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.

21. La terminarea concursului candidații predau șefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs. Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidați, sub semnătură, șefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic prin scannare, în 6 sala de concurs, în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala respectivă, care vor fi nominalizați în procesul-verbal al sălii și care vor semna pe acesta și pe grilele candidaților. După anunțarea punctajului tuturor candidaților din sala respectivă, șeful de sală, în prezența a 3 candidați, ambalează și sigilează plicul cu grilele corectate și unitățile de memorie externă (memory stick) predat de personalul desemnat pentru operațiunea de scannare. Pe durata corectării lucrărilor candidații rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

22. Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați până la ora 1600 în ziua de 21 noiembrie 2016. Contestațiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și farmacie unde a fost susținut concursul. Comisia centrală de rezidențiat analizează și comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie și prin afișarea la sediul comisiei locale de concurs și constituie răspuns la contestațiile primite. În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

23. Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele universitare în care s-a desfășurat concursul, stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este națională și se face pentru fiecare domeniu în care s-a desfășurat concursul. Clasificarile se vor afișa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale celor 6 universități de medicină și farmacie.

24. Data afișării clasificărilor pe domenii este anunțată în timp util prin mass-media și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie și pe site-ul rezidentiat.ms.ro

25. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face în aceeași zi, prin teleconferință, pe baza punctajului și a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord între Ministerul Sănătății și universitățile de medicină și farmacie, în intervalul orar 9,00 - 21,00. Candidații se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Brașov, București, ClujNapoca, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara. Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în același interval orar, iar locurile și posturile rămase disponibile se vor afișa pe pagina de internet la sfârșitul primei zile de repartiție. În urma alegerii locului/postului și a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătății listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialitățile și centrele alese și procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaților) în termen de 3 zile lucrătoare.

26 Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs. 7 Candidații care obțin punctajul minim prevăzut pct.4 și renunță la alegerea unui loc sau post, precum și cei care se clasează în afara numărului de locuri /posturi publicate la concurs, sunt declarați respinși. Locurile și posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor vor putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidențiat.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .