METODOLOGIE pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

14.10.2016 / Ministerul Sanatatii

 

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ART. 1 Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 20 noiembrie 2016. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, ClujNapoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

ART. 2 (1) Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății. (2) Cifra de școlarizare pe domenii și specialități este aprobată prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale și cercetării științifice. (3) Numărul de locuri și posturi pe domenii și specialități se stabilește defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie, în funcție de capacitățile de pregătire pe specialități ale acestora, de către Ministerul Sănătății și Asociația Universităților de Medicină și Farmacie din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

ART. 3 (1) Pentru organizarea concursului de rezidențiat este desemnată o comisie centrală de rezidențiat, formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și ai universităților de medicină și farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice și al ministrului sănătății. (2) La nivelul centrelor universitare care organizează concursul se desemnează comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universității. (3) Întreaga responsabilitate privind organizarea și desfășurarea concursului, alcătuirea clasificărilor și alegerea locurilor/posturilor aparține comisiei centrale de rezidențiat.

ART. 4 (1) Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. (2) Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. 2 (3) Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu. (4) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care devin rezidenți pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat. (5) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care devin rezidenți pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare. (6) Candidații, posesori ai diplomei de medic obținută în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru locurile oferite românilor de pretudinteni de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Ștințifice, conform Legii nr.299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, Republicată, susțin concursul în aceleași condiții precum cetățenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

ART. 5 Rezidenții au obligația să efectueze pregătirea și să susțină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu completările ulterioare.

ART. 6 În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezidenții pot efectua cumul de funcții numai în condițiile respectării integrale a curriculei și a programului de pregătire stabilit pentru toți rezidenții, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu completările ulterioare.

Art. 7 Informațiile generale importante despre concursul de rezidențiat sunt făcute publice prin presă, radio, tv, iar cele de detaliu, pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie din România, prin publicare în ziarul "Viața medicală", precum și prin internet, la adresa rezidentiat.ms.ro.

 

CAPITOLUL II Tematică, bibliografie, întrebări

ART. 8 Tematicile concursului de rezidențiat și bibliografia aferentă sunt diferite pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Dentiști din România, respectiv de către Colegiul Farmaciștilor 3 din România, sunt aprobate de către ministrul sănătății și au fost publicate în ziarul "Viața medicală" nr. 11 din 18 martie 2011 pentru domeniul Medicină dentară și domeniul Farmacie (inclusiv cu completarea din anul 2012 publicată pe site-ul rezidentiat.ms.ro). Pentru domeniul Medicină, tematica și bibliografia au fost publicate în ziarul "Viața medicală" nr. 16 din 15 aprilie 2016. Tematicile pot fi accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie din România.

ART. 9 (1) Întrebările sunt diferite, în funcție de domeniu. Caietele cu întrebări sunt întocmite de trei grupuri de specialiști, câte unul pentru fiecare domeniu de concurs, din toate centrele universitare în care se organizează concursul și sunt elaborate întrun loc de unde aceștia nu au nicio legătură cu exteriorul și nu părăsesc locul respectiv decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00 în ziua de 20 noiembrie 2016). Întreaga activitate se desfășoară sub coordonarea unui responsabil desemnat prin tragere la sorți de comisia centrală de rezidențiat din rândul specialiștilor aflați în sediul securizat. (2) Coordonatorul fiecărui grup răspunde de corectitudinea formulării întrebărilor, de alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebărilor și răspunsurilor corecte, precum și de răspunsurile la contestații. Coordonatorul fiecărui grup de lucru semnează pentru setul de întrebări formulate de către grupul de lucru respectiv. (3) Coordonatorul dă avizul "bun de tipar" pentru multiplicarea caietelor cu întrebări. (4) În ziua de 19 noiembrie 2016, orele 10,00, responsabilul desemnat conform alin.(1), va transmite caietele cu întrebările de concurs în format electronic securizat, către coordonatorii grupurilor de lucru desemnați cu multiplicarea caietelor cu întrebări, din fiecare centru universitar în care se organizează concursul. (5) Persoanele nominalizate la alin. (4) vor primi la intrarea în sediile securizate parola de acces la formatul electronic. După confirmarea primirii caietelor cu întrebări, canalul de comunicare se închide, iar aparatura electronică este sigilată într-un loc unde nu are acces nicio persoană. Sigilarea se va face cu bandă adezivă pe care vor semna minim 3 persoane din grupul de lucru desemnat pentru multiplicarea catetelor cu întrebări, respectiv minim 3 specialiști dintre cei care au formulat întrebările de concurs. (6) Comisiile locale desemnate să multiplice caietele cu întrebări, se vor afla de asemenea în sedii securizate unde nu au nicio legătură cu exteriorul și vor dispune de toate materialele și echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări și ambalării lor în sacii ce vor fi sigilați. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în funcție de numărul candidaților din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greșeli de tipărire și pentru preîntâmpinarea dificultăților legate de distribuția diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C și D pentru fiecare domeniu de concurs. Caietele conțin aceleași întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete; 4 (7) După multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă și ștampilate (ștampila este emisă de comisia centrală), puse în saci, iar sacii sunt sigilați cu cleștii transmiși de comisia centrală. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs. Pe fiecare sac se vor preciza centrul universitar de concurs, domeniul, clădirea, sala, numărul de candidați din sala respectivă și numărul de caiete cu întrebări din fiecare tip. De conținutul acestora răspunde responsabilul grupului tehnic desemnat de comisia locală de rezidențiat. (8) Persoanele aflate în sediile securizate, atât cele desemnate pentru alcătuirea întrebărilor de concurs, cât și personalul tehnic care asigură multiplicarea caietelor cu întrebări, vor preda înaintea începerii activității orice echipament electronic de comunicare personal (telefoane mobile, laptopuri, etc.) și vor depune la comisia centrală de rezidențiat o declarație de confidențialitate, conform modelului pus la dispoziție de comisia centrală de rezidențiat. (9) În ziua de 20 noiembrie 2016, orele 830 reprezentanții comisiilor locale de rezidențiat, însoțiți de personal de pază (cel puțin un reprezentant al comisiei locale de rezidențiat și un jandarm pentru fiecare mașină de transport) se vor prezenta la sediul securizat la care au fost multiplicate caietele cu întrebările de concurs pentru a ridica sacii sigilați cu pachetele sigilate în care se află caietele cu întrebări. Aceștia vor fi predați sub semnătură reprezentațiilor comisiei locale desemnați să răspundă de sediul de concurs respectiv.

CAPITOLUL III Înscrierea candidaților

ART. 10 (1) La concurs se pot prezenta: a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta; b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare; c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obținerea celei de a doua specialități. Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă; d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia stabilite de Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta. (2) Sunt admiși la concurs numai candidații care sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere. 5

ART. 11 Pentru candidați medici specialiști, formarea în a doua specialitate se poate obține numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obținută prin concurs de rezidențiat, este aceeași cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat.

ART. 12 (1) Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 14-28 octombrie 2016, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până joi orele 9,00-15,00, respectiv 9,00-14,00 pentru zilele de vineri. Direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie își vor adapta numărul punctelor de depunere a dosarelor în funcție de afluxul de candidați. (2) Anunțul de concurs va cuprinde: a) data, ora și locul desfășurării concursului; b) condițiile generale de participare la concurs; c) locul și perioada de înscriere; d) numărul de locuri scoase la concurs pe specialități și centre de pregătire; e) lista posturilor scoase la concurs cu distribuția acestora pe centre universitare; f) alte informații generale de interes pentru candidați. (3) Candidații prevăzuți la art.4, alin.(6), se înscriu la concurs prin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, în condiții similare celorlalți candidați și cu respectarea prevederilor anunțului de concurs.

ART. 13 (1) Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente: a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa: • numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate; • centrul universitar și domeniul pentru care concurează; • candidații vor menționa în cererea de înscriere și acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet; b) xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii); c) copia diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2016 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, adeverință privind promovarea examenului de licență; d) adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști; e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează; 6 f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul; g) chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătății și se achită în contul ministerului care va fi indicat prin anunțul de concurs. (2) Documentele prevăzute la lit. c) și lit.f) vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art.2, alin.(3) din OUG nr.41/2016. În cazul în care persoana se prezintă cu copiile legalizate după documente, direcția de sănătate publică este obligată să le accepte. (3) După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 28 octombrie 2016, ora 14,00, candidații nu mai pot solicita schimbarea opțiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv. (4) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. (5) Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs, atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.

ART. 14 După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condițiilor de participare pentru fiecare candidat, direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa http://examene.meddb.ro lista nominală cu candidații înscriși, al cărui conținut este prezentat în anexa la prezenta metodologie.

ART. 15 (1) Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie, după centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sănătății în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. (2) Ministerul Sănătății va centraliza listele cu candidații și le va defalca pe centre universitare, conform opțiunii candidaților. Până la data de 3 noiembrie 2016, Ministerul Sănătății va comunica universităților de medicină și farmacie numărul de candidați pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând ca până la data de 4 noiembrie 2016 să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidați. (3) Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii, se afișează pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 7 noiembrie 2016. (4) În situația în care un candidat constată o eroare materială (de nume, centru concurs, domeniu, etc.) în listele prevăzute la alin. (3) va sesiza acest lucru până cel târziu la data de 11 noiembrie 2016, orele 12,00, direcției de sănătate publică, respectiv ministerului cu rețea sanitară proprie, unde a depus dosarul de concurs pentru a se opera corecția necesară. (5) Repartizarea candidaților pe săli se face diferențiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină și farmacie. 7 (6) La data de 16 noiembrie 2016, candidații pot afla sala și ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro (7) Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista candidaților repartizați în sala respectivă. (8) Candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua concursului sunt declarați absenți în sălile de concurs, nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidații ai căror dosare de înscriere sunt respinse.

CAPITOLUL IV Desfășurarea concursului

ART. 16 (1) Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 20 noiembrie 2016. (2) În dimineața zilei de concurs, la ora 7,30, șeful de sală și supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimație de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaților. (3) Începând cu ora 8,30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați. La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.

ART. 17 (1) Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afișate, cu excepția perechilor soț - soție, frați - surori, care au obligația, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se așază la locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicația șefului de sală. (2) Candidații sunt așezați în sală în așa fel încât să rămână cel puțin un loc liber între 2 candidați. (3) În prezența candidaților, șeful de sală citește instrucțiunile privind modul de desfășurare a concursului.

ART. 18 (1) Începând cu ora 9,00 candidaților li se împart grilele pentru răspuns și câte o carioca de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul următor: 8 a) rândul 1 primește grile tip A și B, conform următoarei scheme: A - B - A - B - A - B - etc.; b) rândul 2 primește grile tip C și D, conform următoarei scheme: C - D - C - D - C - D - etc.; c) rândul 3 primește grile tip A și B, conform următoarei scheme: B - A - B - A - B - A - etc.; d) rândul 4 primește grile tip C și D, conform următoarei scheme: D - C - D - C - D - C - etc.: e) începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus (rândul 5 = rândul 1, rândul 6 = rândul 2 etc.) până ce toți candidații vor primi o grilă de răspuns. (2) Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greșeli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spațiul special de pe grilă, cu litere majuscule. (3) Șeful de sală și supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului și cu legitimația de bancă. După această operațiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidații poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă. (4) Sacii sigilați conținând caietele cu întrebări vor fi aduși la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de șeful de sală și de 3 candidați din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Li se împart apoi candidaților caietele cu întrebări, ținându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Șeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afișată) și informează candidații despre ora de începere și ora de terminare a concursului. (7) Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, precum și corespondența între caietul cu întrebări și tipul de grilă primit anterior. La solicitarea candidatului, caietele cu greșeli de tipărire sunt înlocuite de șeful de sală. (8) Întreaga responsabilitate asupra corespondenței dintre tipul de grilă și cel al caietului cu întrebări revine candidatului. (9) Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs. (10) În timpul concursului candidații nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalți candidați, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc din sală, unde candidații nu au acces până la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita și telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs. (11) La terminarea concursului candidații predau șefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs. 9 (12) Candidații absenți și cei care se retrag din concurs sunt menționați ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns și caietul cu întrebări, sub semnătură, și pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Șeful de sală scrie pe grila lor "Retras din concurs". Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se face mențiunea "Retras din concurs". După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfășurării probei) pentru niciun motiv, cu excepția situației în care un candidat are necesități fiziologice, caz în care este însoțit de 2 supraveghetori și poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenței din sală nu prelungește durata probei pentru candidatul respectiv. (13) Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidați, sub semnătură, șefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic prin scannare, în sala de concurs, în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala respectivă, care vor fi nominalizați în procesul-verbal al sălii și care vor semna pe acesta și pe grilele candidaților. În cazul unor deficiențe tehnice scannarea se reia în prezenta acelorași persoane. După anunțarea punctajului tuturor candidaților din sala respectivă, șeful de sală, în prezența a 3 candidați, ambalează și sigilează plicul cu grilele corectate și unitățile de memorie externă (memory stick) predat de personalul desemnat pentru operațiunea de scannare. Pe durata corectării lucrărilor candidații rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală. (14) Grilele de răspuns cu mențiunea "Retras din concurs" se ambalează separat. (15) Grilele de răspuns greșite și cele nefolosite sunt ambalate separat și poartă mențiunea "Anulat". (16) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu mențiunea "Retras din concurs" și grile "Anulat") se menționează sala, numărul de candidați, numărul de grile corectate, respectiv "Retras din concurs", "Anulat". (17) Șefii de sală completează un proces-verbal privind numărul de candidați înscriși, candidați prezenți, grile de răspuns, caiete cu întrebări și unitățile de memorie externă (memory stick) returnate, după încheierea operațiunilor de scannare a grilelor. Procesele-verbale sunt semnate de șefii de sală, supraveghetori și 3 candidați. (18) Coletele și procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilați la rândul lor și predați reprezentanților comisiei locale de rezidențiat. Pentru sigilare se folosesc clești speciali, care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia locală de rezidențiat, răspunzător de locația respectivă de concurs. (19) Sacii sunt transportați la sediul comisiei locale de rezidențiat. Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de președintele comisiei locale de rezidențiat și sunt asigurate prin pază permanentă (jandarmi). 10

CAPITOLUL V Clasificarea candidaților

ART. 19 (1) Președintele comisiei centrale de rezidențiat împreună cu grupurile de specialiști care au alcătuit întrebările de concurs sunt prezenți în ziua concursului, începând cu ora 1200, la sediul comisiei. (2) Grilele cu răspunsurile corecte sunt completate în prezența membrilor comisiei centrale de rezidențiat și sunt transmise către comisiile locale de rezidențiat în format electronic securizat, după ora 1300 în ziua concursului. Comisiile locale de rezidențiat multiplică grilele cu răspunsurile corecte, le sigilează în plicuri corespunzătoare fiecărei săli de concurs și le distribuie în sălile de concurs prin delegați însoțiți de personal de pază (2 - 3 persoane pentru fiecare corp de clădire). Plicul este înmânat șefului de sală de către delegați după minim 15 minute de la expirarea celor 4 ore de concurs și după predarea de către toți candidații din sala respectivă a grilelor pentru corectat. (3) Atât membrii comisiei centrale de rezidențiat, grupurile de specialiști care au alcătuit întrebările de concurs, cât și membrii comisiilor locale de rezidențiat care au lucrat la multiplicarea grilelor cu răspunsurile corecte au obligația de a păstra secretul acestora până la expirarea celor 4 ore de concurs.

ART. 20 (1) Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați până la ora 1600 în ziua de 21 noiembrie 2016. Contestațiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și farmacie unde a fost susținut concursul. (2) Comisia locală de rezidențiat centralizează contestațiile depuse și le înaintează comisiei centrale de rezidențiat în termen de 2 ore de la expirarea termenului de depunere. Comisia centrală de rezidențiat analizează și comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie și prin afișarea la sediul comisiei locale de concurs și constituie răspuns la contestațiile primite. (3) În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări. (4) Dacă în urma contestării întrebărilor, comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de toți responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toți candidații.

ART. 21 (1) Prelucrarea rezultatelor prin aplicarea grilei corecte rămase definitivă se face de către o comisie de specialiști din centrul universitar în care s-a desfășurat concursul, desemnați de rector, după care rezultatele se centralizează la comisia 11 centrală de rezidențiat, în vederea alcătuirii clasificărilor finale pe domenii. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată în/din sala respectivă niciun fel de material. În sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia menționată. (2) Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaților de la domeniul respectiv din toate centrele universitare, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anunțată în sălile de concurs.

ART. 22 Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la art. 21 alin. (1) procedează la desfacerea sacilor și la verificarea conținutului fiecărui colet, semnalând într-un proces-verbal eventualele neconcordanțe.

ART. 23 (1) Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele universitare în care s-a desfășurat concursul, stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este națională și se face pentru fiecare domeniu pentru a fost organizat concursul. (2) Clasificările prevăzute la alin.(1) se vor afișa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale celor 6 universități de medicină și farmacie.

CAPITOLUL VI Rezultate. Alegerea postului sau a locului în specialitate și a centrelor de pregătire

ART. 24 Data afișării clasificărilor pe domenii este anunțată în timp util prin massmedia și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie și pe siteul rezidentiat.ms.ro ART.

25 (1) Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face în aceeași zi, prin teleconferință, pe baza punctajului și a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord între Ministerul Sănătății și universitățile de medicină și farmacie, în intervalul orar 9,00 - 21,00. Candidații se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara. Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în același interval orar, iar locurile și posturile rămase disponibile se vor afișa pe pagina de internet la sfârșitul primei zile de repartiție. În urma alegerii locului/postului și a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătății listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialitățile și centrele alese și proceseleverbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaților) în termen de 3 zile lucrătoare. (2) Lucrările privind alegerea locurilor/posturilor publicate la concurs vor fi coordonate de președintele comisiei centrale de rezidențiat. La sediul comisiei 12 centrale de rezidențiat se va institui o comisie tehnică care va ține evidența locurilor/posturilor alese. (3) La nivelul fiecărui centru universitar din cele nominalizate la alin. (1) se vor instituii comisii de alegere formate din reprezentanți ai direcției de sănătate publică din județul respectiv sau după caz ai Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și ai instituțiilor de învățământ superior cu profil medical în cauză, comisiile vor fi formate din minim 6-8 membri. Președintele comisiei locale de alegere este desemnat de comisia locală de rezidențiat, iar vicepreședinte este directorul executiv al direcției de sănătate publică sau înlocuitorul legal al acestuia.

ART. 26 (1) Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs. (2) a) Candidații care dețin un titlu de specialist și aleg loc/post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz, să depună la Ministerul Sănătății angajamentul de plată pentru cea de a doua specialitate. b) Plata taxei se face în lei, anual, în două tranșe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condițiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire. (3) Candidații prevăzuți la alineatul (2) nu pot alege loc/post în specialitatea în care sunt deja confirmați prin Ordin al ministrului sănătății. (4) Candidații care obțin punctajul minim prevăzut la art.4, alin.(2) și renunță la alegerea unui loc sau post, precum și cei care se clasează în afara numărului de locuri /posturi publicare la concurs, sunt declarați respinși. (5) Locurile și posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor vor putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidențiat.

CAPITOLUL VII Exemplificări privind tipurile de întrebări și modul de punctare

ART. 27 Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialiști stabilite de comisia centrală de rezidențiat.

ART. 28 (1) Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel: a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidații marchează mai mult sau mai puțin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0); b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2-4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste 13 întrebări candidatul marchează mai puțin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0). (2) În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu și întrebările de tip complement multiplu. (3) Exemplu de punctare: A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A și C: a) în cazul în care candidatul marchează corect A și C, acesta primește 5 puncte, astfel: A B C D E X X 1 1 1 1 1 = 5 puncte; b) în cazul în care candidatul marchează A și B, acesta primește 3 puncte, astfel: A B C D E X X 1 0 0 1 1 = 3 puncte. (4) Departajarea candidaților cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în funcție de răspunsurile corecte date de toți candidații la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare. (5) Departajarea candidaților care au obținut punctajul maxim posibil se face prin susținerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica și bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susținerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 26 noiembrie 2016, în centrul universitar București. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezența candidaților. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaților care au obținut punctajul maxim posibil. Candidații care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaților care au susținut proba de departajare. (6) Pentru susținerea probei de departajare nu se percepe taxă.

 

CAPITOLUL VIII Probleme de organizare

ART. 29 Pentru buna desfășurare a concursului de rezidențiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligații: a) publicarea tematicii și a bibliografiei de concurs, precum și a metodologiei de desfășurare a concursului; b) stabilirea numărului de locuri și de posturi pe domenii și centre de pregătire, conform prevederilor legale; c) rezolvarea problemelor financiare (propunerea taxei și încasarea acesteia, cheltuieli pentru chirii, materiale, plată personalului care a contribuit la concurs etc.). 14

ART. 30 Pentru buna desfășurare a concursului de rezidențiat, la nivel central și local se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligații: a) închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele și capacitatea fiecărei săli, avându-se grijă să rămână în fiecare sală 1 - 3 locuri libere (în funcție de capacitatea sălii) și verificarea cu o săptămână înainte a condițiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat; b) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni [hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, unitățile de memorie externă (memory stick), clești pentru sigilat etc.] - responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat; c) organizarea supravegherii concursului - responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat, care are și următoarele atribuții: 1. asigurarea unui număr suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidați cu un minimum de 3 persoane pentru o sală); 2. desemnarea șefilor de clădire, de sală și a supraveghetorilor pe locuri de concurs; 3. instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs; d) întocmirea și tipărirea listelor cu candidați, a legitimațiilor de bancă și împărțirea candidaților pe săli în funcție de capacitatea fiecăreia, afișarea acestora și transmiterea spre webmaster pentru publicare pe internet - responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat; e) elaborarea și tipărirea instrucțiunilor pentru șefii de clădire, de sală, supraveghetori și candidați - coordonator este președintele comisiei centrale de rezidențiat; f) elaborarea și tipărirea documentelor nesecrete: procese-verbale, diferențiate pentru șefii de clădiri și de sală, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări și de predare-primire de la sfârșitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, unitățile de memorie externă (memory stick), plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile "Retras din concurs", caiete cu întrebări nefolosite, atât ale șefilor de sală către șefii de clădire, cât și ale șefilor de clădire către comisia locală de rezidențiat; procese-verbale privind derularea concursului, completate și semnate de șefii de sală și de supraveghetori, grile de răspuns - responsabilă este comisia locală de rezidențiat; g) transportul sacilor cu caietele de concurs de la sediul securizat către comisiile locale de rezidențiat - responsabili președinții comisiilor locale de rezidențiat h) pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a aparaturii electronice și asigurarea personalului necesar, altul decât șefii de sală sau supraveghetorii - responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat; i) instruirea personalului care va asigura corectura grilelor prin scanare - responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat; j) citirea grilelor prin scannare (pe baza softului pus la dispoziție de Ministerul Sănătății) - responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat; 15 k) stabilirea grilei de răspuns - responsabil este președintele comisiei centrale de rezidențiat; l) stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3) - (5), pe domenii - responsabil este președintele comisiei centrale de rezidențiat; m) afișarea clasificărilor finale - responsabil este președintele comisiei centrale de rezidențiat; n) crearea unei pagini web pe internet în care se publică toate informațiile nesecrete legate de concurs (distribuția pe săli a candidaților, locul de afișare a acestor date, instrucțiuni pentru candidați, punctaje obținute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.) - responsabili sunt președintele comisiei centrale de rezidențiat și președinții comisiilor locale de rezidențiat o) alegerea posturilor și a locurilor publicate la rezidențiat și a centrelor de pregătire - responsabil este președintele comisiei centrale de rezidențiat.

ART. 31 (1) Pregătirea materialelor necesare desfășurării concursului presupune realizarea grilelor pentru răspuns, pregătirea sacilor cu materiale nesecrete și realizarea caietelor cu întrebări. (2) Grilele pentru răspuns se tipăresc până la data de 11 noiembrie 2016 într-un număr dublu față de numărul candidaților înscriși pe liste plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăți generate de distribuția diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C și D, pentru fiecare domeniu, corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, astfel încât în săli candidații care au locurile apropiate să aibă grile și caiete de tipuri diferite. Modelul grilelor este pus la dispoziție de comisia centrală de rezidențiat până cel târziu la data de 1 noiembrie 2016. (3) Pregătirea sacilor pentru săli conținând toate materialele nesecrete necesare (cu excepția caietelor cu întrebări) se face de comisia locală de rezidențiat, în săptămâna premergătoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu centrul universitar, domeniul, clădirea, sala, precum și conținutul sacului, cuprinde următoarele materiale: a) colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns este dublu față de numărul candidaților din sala respectivă (+ 10%), în așa fel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de același tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greșeli și solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numărul de candidați din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns conținute de colet (numărul candidaților din sala respectivă x 2 + 10%); b) pixuri-cariocă negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilorcariocă este corespunzător numărului candidaților din sala respectivă + 30% rezervă; c) plicuri format C4 pentru împachetarea grilelor corectate; d) coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri; e) plicuri format C5 conținând plumbii și sârma pentru sigilat sacii; 16 f) bandă adezivă pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate și coletelor cu grile anulate și retrase din concurs; g) sfoară pentru legarea coletelor cu grile; h) hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate și retrase din concurs; i) sârme cu plumbi; j) pixuri-cariocă de culoare roșie; k) prelungitoare pentru aparatura electronică; l) ștampilă de concurs, conform modelului transmis de Ministerul Sănătății, care se aplică inclusiv pe grilele candidaților (în spațiul special desemnat) și pe materiale din sala de concurs. (4) Sacii cu materialele nesecrete sigilați sunt depozitați prin grija comisiei locale de rezidențiat, cu două zile înainte de concurs. Sediul este sigilat. În dimineața zilei de concurs, sacii sigilați, conținând cele de mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportați de comisiile special desemnate la locurile de desfășurare a concursului. (5) Pentru crearea și multiplicarea caietelor cu întrebări se desfășoară următoarele activități: a) președintele comisiei centrale de rezidențiat împreună cu coordonatorul colectivului desemnat pentru stabilirea întrebărilor pentru concurs își aleg grupurile de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt făcute publice în ziua concursului; b) întrebările sunt create după tematica și bibliografia deja anunțate. Ele sunt prezentate în anumite condiții de punere în pagină, pe un anumit tipar; c) caietele cu întrebări sunt alcătuite de specialiști din toate centrele universitare în care se organizează concursul, care lucrează într-un loc de unde nu are nicio legătură cu exteriorul și nu părăsește locul respectiv decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00 în ziua de 20 noiembrie 2016). La locul respectiv, comisia desemnată dispune de toate materialele și echipamentele necesare. d) Comisiile locale desemnate să multiplice caietele cu întrebări, se vor afla de asemenea în sedii securizate unde nu au nicio legătură cu exteriorul și vor dispune de toate materialele și echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări și ambalării lor în sacii ce vor fi sigilați. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în funcție de numărul candidaților din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greșeli de tipărire și pentru preîntâmpinarea dificultăților legate de distribuția diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C și D pentru fiecare domeniu. Caietele conțin aceleași întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete; (e) După multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă și ștampilate (ștampila este emisă de comisia centrală), puse în saci, iar sacii sunt sigilați cu cleștii transmiși de comisia centrală. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs. Pe fiecare sac se vor preciza centrul 17 universitar de concurs, domeniul, clădirea, sala, numărul de candidați din sala respectivă și numărul de caiete cu întrebări din fiecare tip. f) după terminarea operațiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matrițe din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate și transportate la sediul comisiei locale de rezidențiat, unde se păstrează până după alegerea posturilor, a locurilor în specialitate și a centrelor de pregătire. 18

ANEXĂ LA METODOLOGIE

Legendă: a) DSP - direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București (se folosește indicativul auto; de exemplu: BZ pentru Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău, B pentru Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București). b) Domeniul: M - pentru domeniul medicină; D - pentru domeniul medicină dentară; F - pentru domeniul farmacie. c) Locul actual de muncă - pentru cei neîncadrați se trece "FP" în rubrica "Unitatea", iar rubrica "Funcția" se lasă necompletată. d) Observații privind starea de sănătate - se completează numai cu "Apt" sau "Inapt". e) Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa "DA" sau "NU", după caz. NOTĂ: Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor. Se interzice publicarea listelor care să conțină CNP.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .