I. PROBA ORALĂ

II.  PROBA PRACTICĂ

I. PROBA ORALĂ  

1.      Starea de sănătate  si factorii care o influențează.

2.      Sănătatea si mediul ca preocupare a sănătății publice, locul epidemiologiei  si al ecologiei.  

3.      Sănătatea ocupațională ca problemă de sănătate publică, locul epidemiologiei, al medicinei muncii  si a protecției muncii.  

4.      Alimentația rațională  si nutriția ca preocupări ale sănătății publice.  

5.      Interesul staticii  si mobilității populației pentru planificarea  si organizarea serviciilor de sănătate.  

6.      Natalitatea  si fertilitatea: caracteristici, metode de analiză  si implicații pentru sănătate publică.  

7.      Mortalitatea: caracteristici, metode de analiză, importanța cunoasterii mortalității pentru politicile de sănătate.  

8.      Mortalitatea feto-infantilă: componente, caracteristici, metode de analiză, factori de risc.  

9.      Epidemiologia descriptivă aplicată la cunoasterea unor aspecte ale stării de sănătate asociate caracteristicilor personale, de timp  si de loc.  

10.  Anchetele epidemiologice analitice  si aplicarea acestora în studiul relațiilor dintre boala si factorii de risc.  

11.  Anchetele epidemiologice experimentale  si operationale: aplicarea acestora în sănătatea publică.  

12.  Particularitățile epidemiologiei aplicate în studiul sănătății mediului, a sănătății ocupaționale, stării nutriționale. Aplicațiile epidemiologiei în cercetarea serviciilor de sănătate. 

13.  Investigația sociologică  si ancheta medico-socială aplicate în sănătatea publică.  

14.  Examenele medicale de masă: obiective, procedee, condiții de realizare, avantajele  si consecințele lor pentru ocrotirea sănătății.  

15.  Profilaxia  si strategiile preventive în practica sănătății publice  si medicina clinică.

16.  Incidența, prevalența  si incapacitatea de muncă folosite în analiza morbidității.

17.  Măsurarea  si analiza consecințelor morbidității; calitatea vieții legată de sănătate.

18.  Promovarea sănătății: conținut, metode de intervenție, evaluare.  

19.  Educația pentru sănătate: principii, metode de influențare  si evaluare a nivelului de cultură sanitară.  

20.  Principalele caracteristici ale morbidității prin boli transmisibile în țara noastră  si controlul lor la nivelul colectivității.  

21.  Caracteristicile epidemiologice  si controlul unor boli cronice importante la nivelul colectivităților: tuberculoza, BCV, AVC, tumori maligne, diabet, boli psihice.  

22.  Accidentele  si violența, importanța medico-socială  si mijloace de intervenție.

23.  Ocrotirea mamei  si copilului bazată pe controlul factorilor de risc.  

24.  Particularitățile stării de sănătate a populației vârstnice, importanța  si specificul acțiunilor medico-sociale.  

25.  Principiile, funcțiile  si metodele moderne ale managementului aplicate în domeniul sănătății.

26.  Autoritatea, responsabilitatea  si etapele procesului decizional.  

27.  Metode previzionale  si de planificare strategică aplicate în sănătatea publică; elaborarea  si evaluarea proiectelor.  

28.  Finanțarea sistemului de sănătate  si plata furnizorilor de servicii de sănătate.

29.  Conceptul de economie sanitară, metode de analiză în macro-economia  si micro-economia sanitară.  

30.  Organizarea serviciilor de sănătate  si tipurile de unități medicale; serviciile integrate/rețele coordonate de îngrijiri.  

31.  Managementul resurselor umane: conținut  si metode.  

32.  Categoriile de personal medico-sanitar: procesul de formare  si perfecționare, sarcini, sistemul de retribuție.  

33.  Asigurarea  si evaluarea calității actului medical  si a procesului de îngrijiri: concepte, metode moderne.  

34.  Aplicațiile tehnologiilor informaționale moderne în managementul sănătății publice  si al serviciilor de sănătate.  

35.  Evaluarea eficacității  si eficienței acțiunilor de sănătate  si a unităților sanitare.

36.  Principalele sisteme de finanțare  si asigurare a serviciilor de sănătate în țările europene.

37.  Reformele sistemelor de sănătate: conținut, cauze, tendinte.

38.  Bazele eticii medicale  si aplicațiile sale în sănătatea publică.  

39.  Legislația sanitară actual㠖 conținutul principalelor acte normative promulgate după anul 1989.  

II.  PROBA PRACTICĂ  

1.      Analiza fenomenului reproducerii populației într-un teritoriu dat.

2.      Analiza mortalității pe cauze  si grupe de vârstă într-o populație definită. 

3.      Statistica descriptivă  si statistica analitică aplicată în sănătatea publică  si managementul sanitar.  

4.      Analiza mortalității feto-infantile într-un teritoriu dat.

5.      Aplicarea standardizării în analiza mortalității  si morbidității.

6.      Interpretarea unui tabel de mortalitate  si a funcțiilor sale biometrice. 

7.      Determinarea  si interpretarea validității unor probe clinice sau de laborator aplicate în examenele medicale de masă.  

8.      Analiza asocierilor dintre boală  si factorii de risc pe baza unui exercițiu simulat.

9.      Elaborarea schemei unei anchete epidemiologice analitice pentru o boală cronică.

10.  Determinarea  si interpretarea incidenței  si prevalenței într-o colectivitate dată.  

11.  Elaborarea schiței unui plan de acțiune într-o problemă de sănătate publică (asistența de urgență, examene medicale de masă, vaccinări, etc.).  

12.  Stabilirea priorităților în acțiunile de sănătate publică pe baza importanței medico-sociale a bolilor.  

13.  Analiza utilizării paturilor  si a performanței unei secții de spital.

14.  Analiza  si interpretarea organigramei unei unități.  

15.  Exercitiu simulat de elaborare a proiectului unor servicii preventive pentru o problemă majoră de sănătate publică.  

16.  Alegerea unei scheme de esantionaj într-o problemă de sănătate publică.

17.  Condițiile si procedura necesară deschiderii unui cabinet medical.

18.  Analiza execuției unui buget de sănătate.