TEMATICA pentru examenul de medic primar Specialitatea IGIENĂ 

12.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I. PROBA TEORETICĂ

II   – III. DOUĂ PROBE PRACTICE  

I.   PROBA TEORETICĂ  

1.      Rolul factorilor de mediu în etiologia îmbolnavirilor umane. Mediul în concepția Organizației Mondiale a Sănătății.  

2.      Aspecte etiopatogenetice  si epidemiologice caracteristice patologiei infecțioase  si parazitare, patologiei respiratorii, patologiei cardio-vasculare, patologiei sistemului nervos  si tulburărilor de comportament, patologiei endocrine, patologiei alergice, tulburări ale reproducerii  si dezvoltării umane, patologiei cutanate, patologiei digestive, hepatice  si de nutriție, patologiei renale, patologiei sistemului hematopoietic (fenomene patologice determinate de expunerea la factorii de risc din mediu).  

3.      Poluarea aerului: surse, natura agenților poluanți, riscuri pentru sănătate.  

4.      Rolul etiologic în patologia umană al poluanților cancerigeni din mediul de viață  si de muncă. Aspecte epidemiologice.  

5.      Măsurile de prevenire si combatere a influenței poluării aerului asupra sănătății (evaluarea  si comunicarea riscului, managementul riscului).  

6.      Nevoile de apă ale individului  si colectivităților, modul de acoperire  si caracterizarea sanitară a principalelor surse de apă. Criterii de calitate a apei.

7.      Poluarea apei: surse de poluare, categorii de poluanți  si riscuri pentru sănătate.  

8.      Tratarea apei în vederea potabilizării. Criterii sanitare de apreciere a eficienței stației de tratare.

9.      Apele recreaționale: riscuri pentru sănătate, criterii de calitate.  

10.  Poluarea chimică  si biologică a solului, riscuri pentru sănătate, măsuri de prevenire  si combatere.  

11.  De euri menajere si periculoase, riscuri pentru sănătate, metode de prevenire  si combatere a efectelor negative asupra mediului  si sănătății.

12.  Radiații neionizante. Efecte sanogene  si patogene.

13.  Radiațiile ionizante; clasificare, mecanisme de acțiune asupra organismului.

14.  Iradierea naturală  si antropică: surse, efecte, metode de prevenire  si combatere.

15.  Condiții de bază ale igienei habitatului uman în relație cu sănătatea.  

16.  Probleme transfrontaliere de igiena mediului: reducerea ozonului atmosferic, schimbările de climă, ploi acide, transportul transfrontieră al de eurilor periculoase.  

17.  Catastrofe naturale (inundații, alunecări de teren, cutremure)  si accidente industriale  si nucleare.  

18.  Ambianța termică  si riscurile asupra sănătății generate de condiții neadecvate. Metode de prevenire  si combatere a suprasolicitărilor termice.  

19.  Legislația sanitară  si de mediu. Legea protecției mediului 137/1995, Legea privind asistența de sănătate publică 100/1998. Inspecția sanitară de stat; avizarea sanitară  si autorizarea sanitară. Ordine de ministru cu caracter tehnic care reglementează aspecte de sănătate publică.

20.  Anchete epidemiologice în bolile transmisibile: clasificare, caracteristici.

21.  Combaterea vectorilor  si regimul pesticidelor.  

22.  Metode de măsurare  si analiză a morbidității: măsurarea frecvenței bolilor (incidența, riscul, rata de atac, prevalența). 

23.  Anchete epidemiologice aplicate în evaluarea relatiei factor de mediu-stare de sănătate (anchete observaționale-descriptive, caz-control, cohortă; anchete operaționale  si de intervenție).

24.  Poluarea chimică a alimentelor: surse  si modalități de poluare, natura agenților poluanți, efecte asupra alimentelor  si consumatorilor, măsuri de profilaxie  si combatere.

25.  Aditivii alimentari: clasificare, efecte asupra sănătății consumatorilor.

26.  Contaminarea alimentelor: surse, clasificare  si efecte asupra organismului.

27.  Consumul neadecvat al produselor alimentare, efecte asupra sănătății.

28.  Toxiinfecțiile alimentare  si epidemiile hidrice.

29.  Conservarea alimentelor.  

30.  Principalele probleme de sănătate într-o colectivitate de copii în relație cu condițiile igienico-sanitare.

31.  Factorii care influențează dezvoltarea umană. Legile cre terii si dezvoltării.  

32.  Dezvoltarea fizică  si neuropsihică la copil  si adolescent. Periodizarea etapelor de dezvoltare.  

33.  Cre terea  si dezvoltarea pubertară. Pubertatea  si anomaliile pubertare. Aspecte ale patologiei specifice adolescentului.  

34.  Problematica instruirii  si educării copilului cu handicapuri  si ale copilului cu posibilități superioare.  

35.  Principii de organizare a regimului zilnic al copiilor de 0-3 ani, al copiilor pre colari,  colari  si al adolescenților.  

II.  PRIMA PROBĂ PRACTICĂ  

1.      Interpretarea buletinelor de analiză pentru:

-       aerul atmosferic;

-       apă;

-       sol;

-       biomarkeri de expunere;

-       biomarkeri de susceptibilitate

-       biomarkeri de efect asupra organismului;

-       poluarea sonoră;

-       audiometrie;

-       ambianța termică;

-       iluminatul natural  si artificial;

-       radioactivitatea naturală  si naturală modificată tehnologic;

-       radiații ultraviolete;

-       vicierea aerului;

-       calitatea nutritivă a alimentelor din diferite grupe;

-       contaminarea chimică a alimentelor;

-       contaminarea microbiologică a alimentelor.

2.      Tehnica recoltării probelor pentru teste de salubritate în unități cu profil alimentar.

3.      Aprecierea stării de sănătate în colectivitățile de copii  si tineret.

4.      Aprecierea condițiilor igienico-sanitare în colectivitățile de copii  si tineret.  

5.      Aprecierea capacității de lucru a copiilor  si tinerilor: probe de substituție, probe de atenție, probe de reacție senzorio-motorie, teste de inteligență, teste de personalitate.  

III. A DOUA PROBĂ PRACTICĂ 

1.      Elaborați un plan de comunicare a unui risc din mediu pentru o comunitate dată.

2.      Evaluați riscul pentru sănătate generat de mediu, pentru o situatie dată.  

3.      Alcătuiți rația alimentară adecvată pentru diferite grupe de populație: copii, adolescenți, adulți aflați în condiții diferite de muncă  si mediu.  

4.      Propuneți un plan de intervenție operativă în cazul unei calamități sau catastrofe, pe aspectele de sănătate publică.

5.      Elaborați un chestionar de opinie.

6.      Elaborați un set minim de indicatori de mediu si de sănătate pentru o comunitate cu poluare industrială dată.  

7.      Elaborați un chestionar de cunostințe, atitudini  si practici (KAP), pentru o problemă de sănătate.  

8.      Elaborați un progam de instruire a personalului dintr-o unitate medicală în probleme de igienă a unității medicale, pentru prevenirea  si combaterea infecțiilor nosocomiale.

9.      Elaborați un plan de supraveghere a aprovizionării cu apă potabilă, într-o colectivitate dată.  

10.  Elaborați “fi a postului” pentru personalul medical, din specialitatea Igienă, din direcțiile de sănătate publică.  

11.  Elaborați un plan de control al condițiilor de igienă dintr-o unitate de industrie alimentară; stabiliți punctele critice de control al riscului.  

12.  Elaborați o strategie de supraveghere a stării de sănătate a copiilor  si tinerilor, dintr-o colectivitate dată.  

13.  Elaborați un program de sănătate vizând condițiile de mediu, regimul de activitate  si odihnă pentru copii din centrele de plasament (case de copii), pentru prevenirea sindromului “copilului instituționalizat”.  

14.  Elaborați un program de urmărire a recuperării bolnavilor cronici sau cu infirmități din colectivitățile de copii, pentru o bună integrare socio-profesională ulterioară.  

15.  Elaborați un program de sănătate vizând optimizarea activității cabinetelor  colare din colectivitățile de copii  si tineri.