PUBLICATIE Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist și farmacist specialist sesiunea 17 octombrie-23 noiembrie 2018

10.08.2018 / Ministerul Sanatatii

   

Ministerul Sănătății organizează în perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2018 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

Excepție de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie și terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 15 septembrie 2018 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

La acest examen se pot prezenta:

1. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți, inclusiv cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, confirmate în rezidențiat, care la data de 31 decembrie 2018 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferință), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;

2. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți, inclusiv cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, confirmate în rezidențiat, care au încheiat stagiul de pregătire și nu au susținut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

3. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii specialiști sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătății pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități și care, la data de 31 decembrie 2018, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate;

4. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educației Naționale și care finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2018 *);

La acest examen se mai pot prezenta prin derogare de vechime, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare și candidații care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și până la 17 aprilie
2019, inclusiv.

Dosarele depuse pentru aprobarea derogărilor de vechime, vor include și recomandarea coordonatorului în rezidențiat, respectiv de pregătire în a doua specialitate, document care trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului de pregătire în această specialitate.
Pentru această categorie de candidați, confirmarea ca medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului de pregătire, pe baza adeverinței eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenți, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflați la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate. Aceste documente trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului și ștampila rotundă a unității.

Examenul se va desfășura cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea  nr. 103/2012, cu completările ulterioare, în centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice precum și baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepția specialității Medicina de urgență, pentru care examenul se va desfășura numai în centrele universitare București și Târgu Mureș.

Candidații vor putea susține examenul numai în centrul universitar în care au efectuat minimum 75% din durata de pregătire în rezidențiat.

Tematicile după care se vor desfășura examenele în această sesiune au fost publicate în săptămânalul “Viața Medicală”, și sunt postate pe pagina web a Ministerului Sănătății www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Tematici.

 

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI:

1. Pentru toate specialitățile cu excepția specialităților ATI și Medicină de urgență
Examenul de obținere a titlului de specialist se va desfășura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezența comisiei aprobate pentru această sesiune.

Examenul de specialist are următoarele probe:

a) Proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialități, cu durată de trei ore;

b) Una sau două probe clinice și proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialități.
Elaborarea baremului de corectură pentru proba scrisă, precum și modul de desfășurare a
tuturor probelor este de competența comisiilor de examen aprobate pentru această sesiune.
Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obținând în final media 7,00.

2. Pentru specialitatea Medicina de urgență:
Examenul se va susțíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS și MECTS nr.1333/6556/2012.
Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de
urgență se va desfășura în centrele universitare București - Spitalul Clinic de Urgență București și Târgu Mureș - Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și va avea următoarele probe:

a) Proba scrisă se desfășoară în prima zi a perioadei anunțate pentru desfășurarea examenului de obținere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfășura concomitent și va începe la aceeași oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de
examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu
răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore. Candidații care au susținut și au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au
fost respinși la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susține numai aceste
probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru
următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.

b) Proba clinică teoretică

c) Proba practică se desfășoară utilizând simulatoare de pacient.
Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului obținând în final media 7,00.

3. Pentru specialitatea Anestezie și terapie intensivă:
Prima probă de examen, proba scrisă, se va desfășura sâmbătă 15 septembrie 2018, în centrul universitar București.

a.)Proba scrisă (testul A și testul B), cu 120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la alegere. Fiecare test are 60 întrebări, durează 2 ore și se susține după testele-grilă elaborate de către Societatea Europeană de Anestezie.

b.) Probele clinice și proba practică, se susțin conform tematicii de examen.

Acestea se vor susține după promovarea probei scrise, începând cu 15 octombrie 2018, în centrele universitare: București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș.
Nota minimă pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00.
Nota minimă pentru confirmarea ca medic specialist anestezie și terapie intensivă este 7,00.
Nota minimă pentru obținerea și a Diplomei Europene în Anestezie și Terapie
Intensivă este punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de către Societatea Europeană de Anestezie.

ÎNSCRIERI

1. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți din rețeaua de asistență medicală, vor depune dosarele de înscriere la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare unde au efectuat minimum 75% din pregătirea în rezidențiat, respectiv la Direcția de Sănătate
Publică a municipiului București, sau la ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 3-18 septembrie 2018, inclusiv.

2. Pentru specialitatea Anestezie și terapie intensivă dosarele de înscriere se vor depune în perioada 20-31 august 2018, inclusiv, la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele
universitare unde au efectuat minimum 75% din pregătirea în rezidențiat, respectiv la Direcția de
Sănătate Publică a municipiului București,

3. Cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, precum și specialiștii aflați la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în perioada cuprinsă între
3-18 septembrie 2018 inclusiv, sau după caz, în perioada 20-31 august 2018 inclusiv, la
Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.

4. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice vor depune dosarele de înscriere tot în perioada 3-18 septembrie 2018 inclusiv sau după caz în perioada 20-31 august 2018 inclusiv la Centrul de
Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2,
București.

5. Candidații care finalizează pregătirea după data de 31 decembrie 2018, și solicită susținerea examenului cu derogare de vechime, vor depune în acest sens dosarele de înscriere, la
Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.
Dosarele de înscriere ale candidaților în vederea susținerii examenului de obținere a
titlului de medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, pot fi transmise pe
răspunderea candidatului, prin orice serviciu poștal, la adresele indicate pentru depunere.
Direcțiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcțiile de specialitate ale
ministerelor cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro,
listele nominale cu candidații înscriși, până la data de 20 septembrie 2018, ora 12,00, respectiv
până la data de 04 septembrie 2018, ora 12,00 pentru specialitatea ATI.

Tabelele cuprinzând candidații înscriși prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie,
însoțite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 24
septembrie 2018, respectiv până la data de 6 septembrie 2018 pentru specialitatea ATI, pe adresa
Ministerului Sănătății, str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.
Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:
Județ Numele și prenumele cu inițiala tatălui
Specialitatea in care este confirmat rezident
Nr. Ord. MS
de
confirmare
Data
încheierii
stagiului
de
pregătire
Unitatea de
încadrare cu
contract de
munca pe
durata
nedeterminat
a/județ
Centrul
univ. în care
s-a efectuat
75% din
pregătire
DSP
pentru
trimitere certificat
spec
Observații privind starea de sănătate.
Nr. chitanta plata taxa examen
Nr.
Telefon de contact
Se va codifica
“FP” pentru rezidenții încadrați pe perioadă determinată
Se va completa „apt” sau „inapt”
Candidații vor fi înscriși în tabele cu numele și prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ș,Ț.
Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine direcțiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu rețea sanitară proprie.

 

ARONDAREA CANDIDAȚILOR ȘI LISTELE NOMINALE

1. Pentru toate specialitățile cu excepția ATI
Arondarea numerică a candidaților admiși pentru sesiunea în curs, pe centre universitare medicale acreditate și pe specialități, va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Concursuri, la data de 04
octombrie 2018.
Listele definitive ale candidaților admiși pe specialități și centre universitare, precum și clinicile de desfășurare, președinții comisiilor de examen, data și ora de prezentare a candidaților pentru susținerea examenului, se vor afișa pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri,
concursuri, examene/Concursuri, la data de 15 octombrie 2018.

2. Pentru specialitatea Anestezie și terapie intensivă - listele cu candidații admiși la proba scrisă va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Concursuri, în data de 12 septembrie 2018.

Dosarul de înscriere al tuturor candidaților va cuprinde:

a. cerere de înscriere în care se vor menționa: specialitatea, centrul universitar în care s-a efectuat minimum75% din pregătire, direcția de sănătate publică unde dorește să se transmită certificatul de specialist, adresa mail și un număr de telefon de contact;
b. copia buletinului de identitate/cărții de identitate sau pașaportul, documente ce
trebuie să fie în termen de valabilitate;
c. copia a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licență);
d. copia certificatului/adeverinței de medic, medic dentist sau farmacist specialist
pentru candidații la a doua specialitate;
e. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorț etc.), dacă este cazul;
f. xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curricula specialității, respectiv absolvirea cu note a tuturor
colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
g. xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflați la cea
de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
h. xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima
specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate (unde
este cazul);
i. adeverință eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care
să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau
nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidențiat, vechimea ca
medic, medic dentist sau farmacist rezident după caz, la data de 31.12.2018,
precum și data încheierii pregătirii.
j. pentru medicii aflați la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverința de
finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program
în specialitate. Acest documnet trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente,
număr și dată de eliberate și ștampila rotundă a unității.
k. recomandarea coordonatorului de rezidențiat - obligatorie pentru cei care încheie
pregătirea în perioada 1 ianuarie -17 aprilie 2019.
l. medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmați, vor anexa și
aprobarea Ministerului Sănătății de recunoaștere a acestor stagii**)
m. chitanța de plată a taxei de 300 de lei, prin mandat poștal sau prin ordin de plată,
achitate pe numele candidatului, în contul IBAN nr.
RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de
Trezorerie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024. La locul pentru corespondență se va menționa „Taxă examen specialist”.
n. xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii
pentru medicii aflați la pregătire în cea de a doua specialitate.
o. certificat medical (original) în care se va preciza că este apt/oinaputdin punct de
vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru examen.
Documentele prevăzute la lit. b)-g), vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art. 2, alin. (3) din OUG nr. 41/2016.
Potrivit alin. (4) al art. 2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se
prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția sau organul de specialitate al administrației publice centrale este obligată/obligat să o accepte.”

PRECIZĂRI IMPORTANTE

1. Rezidenții care din motive obiective, după susținerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligația de a informa în scris Ministerul Sănătății, asupra situației survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.

2. Rezidenților care nu se prezintă la examen (cu excepția celor care au aprobarea Ministerului Sănătății de prelungire a stagiului de rezidențiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidențiat la finalizarea pregătirii.

3. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.

4. Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la dataafișării listelor de candidați, nu vor fi admiși la examen.

5. Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate
________________________________________________________________________

*) Cetățenii străini vor depune dosarele de înscriere la sediul Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București și vor prezenta aprobarea MEN privind înscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuată, copie legalizată a diplomei de licență și
după caz documente privind schimbarea numelui ( dacă este cazul-certificat căsătorie, divorț, etc.), chitanța de plată a taxei de examen.

**) În cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse la Ministerul Sănătății (Str. str. Bodești, nr. 1, sector 2, București) până la data de 18 septembrie 2018 inclusiv, (pentru
specialitatea ATI până la data de 31 august 2018, inclusiv) și vor fi însoțite de copiile
documentelor originale și de traducerea legalizată în limba română, din care sa reiasă stagiile de
pregătire efectuate în străinătate, precum și de avizul comisiei de specialitate a Ministerului
Sănătății privind recunoașterea acestor stagii. În lipsa acestui aviz candidații vor prezenta și un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox (document orginal + traducerea legalizată
în limba română), acest set va fi notat ”setul II ”, precum și recomandarea coordonatorului de rezidențiat din România privind echivalarea (recomandarea trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook