PUBLICATIE Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist și farmacist specialist sesiunea 18 octombrie-24 noiembrie 2017

27.09.2017 / Ministerul Sanatatii

   

Ministerul Sănătății organizează în perioada 18 octombrie-24 noiembrie 2017 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, Excepție de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie și terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 16 septembrie 2017 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA. La acest examen se pot prezenta:

1. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți, inclusiv cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, confirmate în rezidențiat, care la data de 31 decembrie 2017 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferință), conform curriculumurilor aprobate pentru fiecare specialitate;

2. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți, inclusiv cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, confirmate în rezidențiat, care au încheiat stagiul de pregătire și nu au susținut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, completarile ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

3. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii specialiști sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătății pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități și care, la data de 31 decembrie 2017, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate;

4. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educației Naționale care finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2017 *);

La acest examen se mai pot prezenta prin derogare de vechime, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, și candidații care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și până la 18 aprilie 2018, inclusiv.

Dosarele depuse pentru aprobarea derogărilor de vechime, vor include și recomandarea coordonatorului în rezidențiat, respectiv de pregătire în a doua specialitate, document care trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului de pregătire în această specialitate. Pentru această categorie de candidați, confirmarea ca medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului de pregătire, pe baza adeverinței eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenți, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflați la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate. Aceste documente trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managereului și ștampila rotundă a unității.

Examenul se va desfășura cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare,în centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice precum și baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepția specialității Medicina de urgență, pentru care examenul se va desfășura numai în centrele universitare București și Târgu Mureș. Pentru susținerea examenului de specialist candidații pot opta numai pentru unul din centrele universitare în care au efectuat pregătirea. Tematicile după care se vor desfășura examenele în această sesiune au fost publicate în săptămânalul “Viața Medicală”, și sunt postate pe pagina web a Ministerului Sănătății www.ms.ro, la rubrica „Examene și concursuri naționale”.

 

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI:

1. Pentru toate specialitățile cu excepția specialităților ATI și Medicină de urgență Examenul de obținere a titlului de specialist se va desfășura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezența comisiei aprobate pentru această sesiune. Examenul de specialist are următoarele probe: a) Proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialități, cu durată de trei ore; b) Una sau două probe clinice și proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialități. Elaborarea baremului de corectură pentru proba scrisă, precum și modul de desfășurare a tuturor probelor este de competența comisiilor de examen aprobate pentru această sesiune. Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obținând în final media 7,00.

2. Pentru specialitatea Medicina de urgență: Examenul se va susțíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS și MECTS nr.1333/6556/2012. Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de urgență se va desfășura în centrele universitare București - Spitalul Clinic de Urgență București și Târgu Mureș - Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și va avea următoarele probe:

a) Proba scrisă se desfășoară în prima zi a perioadei anunțate pentru desfășurarea examenului de obținere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfășura concomitent și va începe la aceeași oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore. Candidații care au susținut și au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinși la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susține numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare. b) Proba clinică teoretică c) Proba practică se desfășoară utilizând simulatoare de pacient. Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului obținând în final media 7,00.

3. Pentru specialitatea Anestezie și terapie intensivă: Prima probă de examen, proba scrisă, se va desfășura sâmbătă 16 septembrie 2017, în centrul universitar București. a.)Proba scrisă (testul A și testul B), cu 120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la alegere. Fiecare test are 60 întrebări, durează 2 ore și se susține după testele-grilă elaborate de către Societatea Europeană de Anestezie. b.) Probele clinice și proba practică, se susțin conform tematicii de examen. Acestea se vor susține după promovarea probei scrise, începând cu 18 octombrie 2017, în centrele universitare: București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș. La înscriere candidații vor depune o singură opțiune de centru universitar în care vor susține aceste probe. Nota minimă pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00. Nota minimă pentru confirmarea ca medic specialist anestezie și terapie intensivă este 7,00. Nota minimă pentru obținerea și a Diplomei Europene în Anestezie și Terapie Intensivă este punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de către Societatea Europeană de Anestezie.

ÎNSCRIERI

1. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți din rețeaua de asistență medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, respectiv la ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 04-18 septembrie 2017, inclusiv.

2. Pentru specialitatea Anestezie și terapie intensivă dosarele de înscriere se vor depune în perioada 22 august-01 septembrie 2017, inclusiv, la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare:Arad, București, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara și Tg. Mureș .

3.Cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, precum și specialiștii aflați la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în perioada cuprinsă între 04-18 septembrie 2017, inclusiv, sau după caz, în perioada 22 august-01 septembrie 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca, nr. 9, sector 1, București.

4. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educației Naționale vor depune dosarele de înscriere tot în perioada 04-18 septembrie 2017 inclusiv sau după caz în perioada 22 august-01 septembrie 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătății din str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3 , sector 1, București.

5. Candidații care finalizează pregătirea după data de 31 decembrie 2017, și solicită susținerea examenului cu derogare de vechime, vor depune în acest sens dosarele de înscriere, la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca, nr. 9, sector 1, București. Dosarele de înscriere ale candidaților în vederea susținerii examenului de obținere a titlului de medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, pot fi transmise pe răspunderea candidatului, prin orice serviciu poștal, cu confirmare de primire, la adresele indicate pentru depunere. Direcțiile de sănătate publică, respectiv direcțiile de specialitate ale ministerelor cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidații înscriși, până la data de 21 septembrie 2017, ora 15,00, respectiv până la data de 05 septembrie 2017, ora 12,00 pentru specialitatea ATI. Tabelele cuprinzând candidații înscriși prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie, însoțite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 25 septembrie 2017, respectiv până la data de 07 septembrie 2017 pentru specialitatea ATI, pe adresa Ministerului Sănătății, str. George Vraca, nr. 9, sector 1, București.

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici: Județ Numele și prenumele cu inițiala tatălui Specialitatea in care este confirmat rezident Nr. Ord. MS de confirmare Data încheierii stagiului de pregătire Unitatea de încadrare cu contract de munca pe durata nedeterminata/j udeț Centre univ. în care s-a efectuat pregătirea Centrul univ. în care solicita susținerea examenului DSP pentru trimitere certificat spec. Observații privind starea de sănătate Nr. chitanta plata taxa examen Nr. Telefon de contact Se va codifica “FP” pentru rezidenții încadrați pe perioadă determinată Se va completa „apt” sau „inapt” Candidații vor fi înscriși în tabele cu numele și prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ș,Ț. Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine direcțiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu rețea sanitară proprie.

 

ARONDAREA CANDIDAȚILOR ȘI LISTELE NOMINALE

1. Pentru toate specialitățile cu excepția ATI Arondarea numerică a candidaților admiși pentru sesiunea în curs, pe centre universitare medicale acreditate și pe specialități, va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Examene și concursuri naționale, la data de 04 octombrie 2017. Listele definitive ale candidaților admiși pe specialități și centre universitare, precum și clinicile de desfășurare, președinții comisiilor de examen, data și ora de prezentare a candidaților pentru susținerea examenului, se vor afișa pe site-ul www.ms.ro, la rubrica „Examene și concursuri naționale”, la data de 13 octombrie 2017. În cazul în care într-un centru universitar sunt instituite două sau mai multe comisii de examinare pentru aceeși specialitate, candidații vor fi repartizați în mod egal, în ordine alfabetică, după numele de familie.

2. Pentru specialitatea Anestezie și terapie intensivă - lista cu candidații admiși la proba scrisă va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica examene și concursuri naționale, în data de 13 septembrie 2017. Dosarul de înscriere al tuturor candidaților va cuprinde: a) cerere de înscriere în care se vor menționa: specialitatea, centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea și centrul universitar în care se dorește să se susțină examenul, precum și direcția de sănătate publică unde dorește să se transmită certificatul de specialist și un număr de telefon de contact; b) copia xerox a buletinului de identitate/cărții de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate; c) copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licență); d) copia xerox a certificatului/adeverinței de medic, medic dentist sau farmacist specialist pentru candidații la a doua specialitate; e) copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorț etc.), dacă este cazul; f) xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curricula specialității, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate; g) xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflați la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident; h) xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate (unde este cazul); i) adeverință (în original)eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidențiat, vechimea ca medic, medic dentist sau farmacist rezident după caz, la data de 31 decembrie 2017, precum și data încheierii pregătirii. j) pentru cei aflați la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverința de finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program în specialitate. Acest document trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, ștampila rotundă a unității. k) recomandarea coordonatorului de rezidențiat - obligatorie pentru cei care încheie pregătirea în perioada 1 ianuarie -18 aprilie 2018. l) medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmați, vor anexa și aprobarea Ministerului Sănătății de recunoaștere a acestor stagii**) m) chitanța de plată a taxei de 300 de lei (în original), prin mandat poștal sau prin ordin de plată, achitate pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024. La locul pentru corespondență se va menționa „Taxă examen specialist”. n) xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii pentru specialiștii aflați la pregătire în cea de a doua specialitate. o) certificat medical (în original) în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru examen Documentele prevăzute la lit., b) - g) vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art.2, alin.(3) din OUG nr.41/2016. Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția sau organul de specialitate al administrației publice centrale este obligată/obligat să o accepte.”

PRECIZĂRI IMPORTANTE

1. Rezidenții care din motive obiective, după susținerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligația de a informa în scris Ministerul Sănătății, asupra situației survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii. 2. Rezidenților care nu se prezintă la examen (cu excepția celor care au aprobarea Ministerului Sănătății de prelungire a stagiului de rezidențiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidențiat la finalizarea pregătirii. 3. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare. 4. Candidații care depun dosare de examen incomplete și care nu vor fi completate cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la data afișării listelor de candidați, nu se vor fi admiși la examen. 5. Candidații care vor constată greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate ________________________________________________________________________

*) Cetățenii străini , care au efectuat specializare pin Ministerul Educației Naționale vor depune dosarele de înscriere la sediul Ministerului Sănătății din str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, București și vor prezenta aprobarea MEN privind înscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuată, copie legalizată a diplomei de licență și după caz documente privind schimbarea numelui ( dacă este cazul-certificat căsătorie, divorț, etc.),chitanța de plată a taxei de examen (original)

**) În cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse la Ministerul Sănătății (Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București) până la data de 18 septembrie 2017 inclusiv, (pentru specialitatea ATI până la data de 01 septembrie 2017, inclusiv) și vor fi însoțite de copiile documentelor originale și de traducerea legalizată în limba română, din care sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum și de avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății privind recunoașterea acestor stagii. În lipsa acestui aviz candidații vor prezenta și un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox (document orginal +traducerea legalizată în limba română), acest set va fi notat ”setul II ”, precum și recomandarea coordonatorului de rezidențiat din România privind echivalarea (recomandarea trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului). ooooo 000 ooooo

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook