PUBLICAȚIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, sesiunea 21 iunie 2017

15.05.2017 / Ministerul Sanatatii

 

Ministerul Sănătății organizează la data de 21 iunie 2017, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2017, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Examenele se vor desfășura în centrele universitare medicale care pot asigura condițiile de organizare și desfășurare a tuturor probelor prevăzute în tematicile specialităților solicitate, precum și componența comisiilor de examinare pentru specialitățile respective.

A. Înscrieri:

1. Candidații vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare în care solicită susținerea examenului, respectiv: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 15-30 mai 2017, inclusiv.

2. Pentru ministerele cu rețea medicală proprie, dosarele candidaților vor fi depuse la direcțiile medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie tot în perioada 15-30 mai 2017, inclusiv.

3. Cadrele didactice și de cercetare științifică medicală vor transmite dosarele de examen prin servicii poștale, în aceeași perioadă, respectiv între 15-30 mai 2017 inclusiv, Ministerului Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3 sector 1, București.

Direcțiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcțiile ministerelor cu rețea sanitară proprie, vor completa candidații înscriși la adresa: http://examene.meddb.ro, până la data de 02 iunie 2017, ora 14,00. Tabelele rezultate ale candidaților înscriși pe specialități, însoțite de adresa cu semnături, vor fi transmise ulterior Ministerului Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3 sector 1, București, până la data de 06 iunie 2017.

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici: Nr. crt. Numele și prenumele CNP Funcția Specialitatea Nr. Ord. M.S. de confirmare ca specialist Data la care împlinește 5 ani vechime în specialitate Unitatea de încadrare, Localitate, Județ Centrul universitar pentru care optează să susțină examenul Nr. chitanței de plată a taxei de examen Nr. telefon Județ Transmitere certificat Medic/ dentist/ farmacist specialist Candidații vor fi înscriși în tabele cu numele și prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând majuscule și caractere diacritice: Ă,Î,Â,Ș,Ț. Întreaga responsabilitate asupra completării corecte a datelor din tabel revine Direcțiilor de Sănătate Publică Județene, respectiv ministerelor cu rețea sanitară proprie.

B. Arondarea candidaților:

Arondarea candidaților pe specialități și centre universitare va fi afișată la data de 8 iunie 2017 pe site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.ro, la rubrica Specialiști – examene și concursuri naționale.

C. Listele nominale ale candidaților admiși:

Listele nominale ale candidaților admiși precum și președinții de comisii, data, locul și ora de prezentare la examen se vor afișa la data de 19 iunie 2017 pe site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.ro, la rubrica Specialiști – examene și concursuri naționale.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. cererea de înscriere care va conține datele personale de identificare, specialitatea în care se va susține examenul, centrul universitar pentru care se optează și un număr de telefon de contact;

2. copia legalizată a diplomei de licență ca medic, medic dentist sau farmacist*;

3. copia legalizată a certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist*;

4. copia actului de identitate CI/BI*;

5. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie /decizie divorț) dacă este cazul*;

6. copia certificatului de membru al colegiului profesional, vizat pentru anul în curs*;

7. adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat medicul, medicul dentist, respectiv farmacistul, din care să reiasă: specialitatea în care acesta este confirmat și data de la care este încadrat ca specialist; numărul ordinului ministrului sănătății de confirmare în specialitate, tipul de contract (cu normă întreagă sau fracție de normă, situație în care se va specifica nr. de ore/zi sau săptămână) precum și vechimea ca specialist în specialitatea pentru care urmează să susțină examenul, la data de 31 decembrie 2017- În original;

8. medicii și medicii dentiști care își desfășoară activitatea în cabinete medicale individuale vor prezenta: - declarația notarială pe propria răspundere în original că desfășoară activitatea și fracția de normă a acesteia la cabinetul individual și o adeverință eliberată de unitatea sanitară respectivă în original din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 31 decembrie 2017, -copia legalizată a certificatului de înregistrare al cabinetului respectiv*; -copia legalizată a certificatului (adeverinței) de medic/medic dentist specialist*;

9. farmaciștii care lucrează în farmacii cu circuit deschis vor prezenta, după caz: - declarația notarială pe propria răspundere în original că desfășoară activitatea și fracția de normă a acesteia și adeverință eliberată de unitatea sanitară respectivă în original din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 31 decembrie 2017, precum și cuantumul normei; -copia legalizată a certificatului (adeverinței) de farmacist specialist*;

10. cadrele didactice încadrate la catedre fără corespondent în nomenclatorul de specialități, vor anexa pe lângă adeverința de angajat al instituției de învățământ superior medical în original și adeverința din care să reiasă că desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții ca medic specialist, de minim 5 ani până la data de 31 decembrie 2017, efectuată în specialitatea în care urmează să susțină examenul de grad primar- în original ;

11. Taxa de participare în valoare 550 lei, achitată pe numele candidatului prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB ( Direcția de Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024. La locul pentru corespondență se va menționa “Taxa examen primariat.”

*Documentele prevăzute* la punctele 2-6, respectiv 8-9, vor fi prezentate în copie legalizată sau în original alături de copii simple, pentru a se acorda „Conform cu originalul”, de către persoana care verifică dosarul. Examenul va consta din una, două sau trei probe clinice și proba practică conform celor prevăzute în tematicile specialității respective. Tematicile de examen sunt publicate pe pagina web a Ministerului Sănătății, www.ms.ro, la rubrica Specialiști – examene și concursuri naționale.

Fiecare probă de examen este eliminatorie dacă nu se obține minimum nota 8,00. Media minimă de promovare și confirmare în gradul profesional ca medic, medic dentist sau farmacist primar este 8,00 (opt). Candidații care nu obțin această medie vor fi declarați nepromovați.

Model cerere

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .