eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

INDRUMARI METODOLOGICE privind desfasurarea probelor examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist din sesiunea 5 martie 2009

In conformitate cu prevederile Ordinului Comun MSP si MECT nr.1141/1386/2007, examenul de medic/medic dentist/farmacist specialist pentru toate specialitatile consta dintr-o proba scrisa si una sau doua probe clinice/practice, conform tematicilor aprobate pentru aceasta sesiune, fiecare proba in parte fiind eliminatorie, daca nu se obtine nota 7.00. Nu pot face parte din comisia de examinare persoanele care se înrudesc pâna la gradul patru cu vreunul din candidati, caz în care se vor recuza singuri.

Candidatii vor sustine toate probele de examen cu comisia la care au fost repartizati.

Formularea subiectelor de examen de specialitate, a baremurilor de corectura precum si întreaga responsabilitate a desfasurarii examenului revine comisiei de examen.

1. PROBA SCRISA (pentru toate specialitatile cu exceptia specialitatii medicina de urgenta)

Este:

- secreta si consta din 10 întrebari alcatuite de comisia de examen pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise; durata probei scrise este de 3 ore.

- eliminatorie, nota minima de promovare este 7.00.

Candidatii se vor prezenta pentru sustinerea probei scrise la sediile comisiilor de examen, la data si ora stabilita si afisata odata cu listele candidatilor pe specialitati si centre universitare.

La intrarea în sala fiecare candidat se va legitima cu BI/CI, iar secretarul comisiei va nota cu aceasta ocazie absentii.

Asezarea candidatilor în sala se va face astfel încât sa existe cel putin un loc liber între doi candidati, iar pe masura posibilitatilor sa se evite asezarea în banci alaturate a candidatilor rude de gradul I (sot-sotie, frati, surori, etc.).

Candidatii nu au voie sa pastreze carti sau alte materiale informative.

Tragerea la sorti a subiectelor de examen se va desfasura în prezenta comisiei în sala de examen.

Presedintele comisiei va pune într-o urna biletele continând fiecare un numar corespunzator subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat în ordine alfabetica va extrage din urna 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat cât si de presedintele comisiei de examen, dupa care comisia de examen se retrage pentru a formula 10 întrebari mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a caror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevazut pentru proba scrisa.

Secretizarea caietelor se va face de fiecare candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce contine datele de identificare (nume, prenume, numarul si seria BI/CI) în plicul situat în partea interioara a copertii.

Înainte de introducerea biletului în plic, secretarul comisiei va verifica datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul si va aplica stampila stabilita de comisie, astfel încât sa cuprinda si o portiune din afara plicului. Totodata, presedintele comisiei îsi va pune semnatura deasupra stampilei.

Cele 10 subiecte stabilite de comisie vor fi dictate candidatilor iar acestia le vor scrie la începutul fiecarei foi. Terminarea enuntarii ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei, ora ce va fi trecuta pe tabla alaturi de ora terminarii probei.

Timpul acordat pentru proba scrisa este de 3 ore.

In prima jumatate de ora de la începerea examenului nici un candidat sau membru al comisiei nu va parasi sala de examen.

In timpul probei scrise, candidatii vor fi supravegheati, încalcarea disciplinei de examen ducând la eliminarea din examen a candidatilor vinovati, comisia întocmind în acest sens un proces verbal.

Pentru proba scrisa candidatii vor folosi numai cerneala sau pasta albastra, alta culoare constituind semn distinctiv ce poate duce la identificarea candidatului, nerespectarea ducând la anularea probei scrise.

In situatii exceptionale, candidatii pot schimba primul caiet de teza, care însa va fi anulat.

In timpul probei scrise comisia se retrage si elaboreaza baremul de corectura, care va fi semnat de presedinte si membrii comisiei.

La sfârsitul celor trei ore, caietele se strâng, se numara si se sigileaza în prezenta întregii comisii si a doi candidati care vor semna alaturi de comisie pe pachetul respectiv.

Caietele anulate si nefolosite se vor împacheta separat.

Secretarul comisiei va întocmi un proces verbal care va cuprinde numarul de candidati prezenti, numarul absentilor, numarul caietelor primite, folosite, anulate si ramase nefolosite si care va fi semnat de toti membrii comisiei.

Pachetele sigilate cu caiete de teza vor fi pastrate într-o camera în conditii de securitate, unde nu vor avea acces decât membrii comisiei de corectura.

Notarea se va face de fiecare membru al comisiei pentru fiecare subiect cu note de la 1 la 10.

Deschiderea tezelor se va face imediat dupa corectare si rezultatele se vor afisa la sediul comisiei.

Dupa afisarea rezultatelor probei scrise, comisia va astepta timp de o ora eventualele contestatii, la care va trebui sa raspunda în scris candidatului prin reverificarea tezei în termen de 24 de ore.

Apoi, secretarul comisiei va întocmi catalogul probei scrise, cu notele obtinute de fiecare candidat si media rezultata din aceste note, calculata cu 2 zecimale.

Numai candidatii care au obtinut media minima 7.00 vor fi programati pentru urmatoarele probe, ceilalti candidati vor fi declarati respinsi.

Pentru specialitatea Medicina de urgenta

Proba scrisa se desfasoara în prima zi a perioadei anuntate pentru desfasurarea examenului de obtinere a titlului de medic specialist.

Proba scrisa se va desfasura concomitent, se va începe la aceeasi ora, în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele doua centre de examinare vor fi identice.

Proba scrisa va consta dintr-un test tip grila cu 250 de întrebari cu raspunsuri multiple.

Stabilirea celor 250 de întrebari se va face în mod aleator dintr-o baza de date cu cel putin 1000 de întrebari cu raspunsuri multiple. Aceasta selectie se va efectua cu cel mult 3 ore înainte de ora anuntata pentru începerea examenului. Banca de date cu cele 1000 de întrebari este secreta si se pastreaza la Presedintele Comisiei Centrale de Examinare. Întreaga responsabilitate cu privire la secretizarea acestor date revine Presedintelui Comisiei Centrale de Examinare.

Durata probei scrise este de 4 ore.

Anuntarea variantei corecte de rezolvare a testului se va face în cel mult 1 ora de la încheierea probei scrise, prin afisare la sediul comisiei de examinare.

Fiecare întrebare are un singur raspuns corect. Fiecare întrebare cu raspuns corect va fi notata cu un punct. Punctajul maxim posibil este de 250 puncte (100%) Candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 175 de întrebari ceea ce reprezinta 70/% din totalul raspunsurilor corecte in vederea promovarii probei, echivalentul notei 7,00 . Raspunsurile gresite se scad din totalul raspunsurilor corecte fara penalizari.

Anuntarea rezultatelor obtinute la proba scrisa se va face în cel mult 4 ore de la încheierea probei scrise.

Pentru a promova aceasta proba, fiecare candidat va trebui sa obtina cel putin 70% din punctajul maxim, echivalentul notei 7,00

Contestatii referitoare la proba scrisa se pot depune, în cel mult 4 ore de la momentul anuntarii

rezultatelor, la secretarul Comisiei Zonale de examinare. Termenul de solutionare al contestatiilor este de 1 ora de la momentul depunerii lor. În absenta contestatiilor rezultatele probei scrise sunt considerate definitive.

 

2. PROBELE CLINICE (pentru toate specialitatile cu exceptia specialitatii medicina de urgenta)

Comisia desemnata pentru proba clinica va stabili seriile de examene prin tragere la sorti, dupa afisarea rezultatelor probei scrise. Pe baza acestora se va întocmi un tabel al zilelor cu seriile respective ce se va afisa la sediul comisiei.

Proba clinica se va desfasura într-o clinica de profil.

Presedintele comisiei va avea în vedere ca rezidentii sa nu primeasca cazuri cunoscute, în cazul în care acestia si-au desfasurat activitatea în clinica în care se vor sustine probele clinice.

Candidatii din seria zilei respective vor fi izolati într-o camera sub supravegherea secretarului, timp în care comisia va alege câtiva bolnavi, de preferinta din cei noi internati, pe care îi examineaza, le fixeaza diagnosticul si întocmeste pentru fiecare un buletin care cuprinde numele bolnavului, numarul patului si diagnosticul complet stabilit de comisie si semnat de toti membrii acesteia.

La alegerea bolnavilor se va avea în vedere ca diagnosticul sa corespunda tematicii publicate.

Numele acestor bolnavi vor fi scrise pe câte un biletel, iar candidatii în serie de câte doi vor extrage din urna în fata comisiei biletul de examen ce va fi semnat de presedintele comisiei si de candidat.

Dupa aceasta, candidatul însotit de cel putin doi membri ai comisiei este condus la patul bolnavului indicat pe bilet, pentru examinare care va dura 20 de minute.

In timpul examinarii, candidatii pot solicita comisiei rezultatele examenelor paraclinice efectuate bolnavului si necesare pentru stabilirea diagnosticului.

Dupa examinarea bolnavului, candidatul este condus într-o camera de meditatie unde va avea la dispozitie 20 de minute pentru pregatirea expunerii.

Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet diagnosticul bolnavului examinat, bilet pe care îl va semna împreuna cu presedintele comisiei de examinare.

Dupa aceasta, candidatul face expunerea clinica a cazului, timp în care nu va fi întrerupt.

Expunerea dureaza 20 de minute.

La sfârsitul expunerii, presedintele arata candidatului buletinul cu diagnosticul comisiei pentru a lua cunostinta. Tot timpul cât dureaza proba clinica, foaia de observatie a bolnavului respectiv se retine de catre presedinte.

Notarea se face de fiecare membru al comisiei cu note de la 1 la 10. Nota finala a probei va fi egala cu media aritmetica a celor 3 note primite de candidat de la cei 3 membri ai comisiei si va fi comunicata candidatilor la sfârsitul examenului din ziua respectiva, prin afisare la sediul comisiei.

Eventualele contestatii se pot adresa timp de o ora de la anuntarea notei finale de la proba clinica, comisia având obligatia de a raspunde candidatului în 24 de ore.

Apoi secretarul comisiei va întocmi catalogul probei clinice, cu notele obtinute de fiecare candidat si media rezultata din aceste note.

Numai candidatii care au obtinut media minima 7.00 vor putea fi programati pentru urmatoarea proba, ceilalti vor fi declarati respinsi.

Pentru specialitatea Medicina de urgenta

1. Pentru organizarea probei clinice teoretice cei sase membri ai comisiei zonale se organizeaza în 3 subcomisii, fiecare formata din 2 membri. Presedintele Comisiei Zonale poate participa în calitate de observator în cadrul oricarei subcomisii.

2. Fiecare subcomisie va avea repartizat un anumit domeniu de examinare, astfel încât cele 3 subcomisii sa acopere întregul domeniu al medicinii de urgenta atât din punct de vedere clinic cât si paraclinic. Cele trei domenii de examinare vor fi:

a. Chirurgical: include cunostinte legate de urgentele din toate specialitatile chirurgicale, toate tipurile de traumatisme la adult, organizarea asistentei medicale de urgenta la dezastre, legislatia specifica medicinei de urgenta.

b. Medical: resuscitarea cardio-pulmonara, urgentele cardio-vasculare, alte urgente medicale, urgentele toxicologice, urgentele neurologice

c. Pediatric: toate tipurile de urgente medico-chirurgicale si traumatismele la copil.

3. În cadrul probei clinice teoretice se pot constitui ca si subiecte oricare dintre urmatoarele:

a. Cazuri clinice prezentate sub forma unor probleme clinice ale caror solutii pot fi: de la prezentarea elementelor de diagnostic pozitiv, elementelor de diagnostic diferential pâna la stabilirea strategiilor de investigare-evaluare si tratament.

b. Mijloace si strategii terapeutice adresate anumitor tipuri de patologii

c. Algoritmuri si protocoale de practica medicala.

d. Interpretarea rezultatelor unor investigatii paraclinice

e. Simulari ale unor situatii de urgenta (utilizând mijloace audio, video, programe de simulare de tip realitate virtuala, etc.).

f. Oricare alte forme de evaluare a aptitudinilor candidatilor, legate de practica medicinei de urgenta, cu conditia ca aceste forme de evaluare sa întruneasca acceptul a cel putin doua treimi din membri Comisiei Centrale de Examinare

4. Subiectele se vor stabili înainte de începerea examenului de obtinere a titlului de medic specialist în medicina de urgenta, cu cel mult 48 de ore, de catre Comisia Centrala de Examinare. Subiectele vor fi identice pentru cele doua Comisii Zonale. Subiectele vor fi în numar de cel putin dublul numarului de candidati înscrisi pentru sesiunea respectiva.

5. Dintre subiectele organizate pe cele trei domenii prezentate la alin 2, fiecare candidat va alege, în mod aleator, câte un subiect pentru fiecare domeniu.

6. Dupa alegerea subiectului, candidatii vor avea la dispozitie 15 minute pentru a pregati raspunsul în fata subcomisiei.

7. Fiecare candidat va discuta cu subcomisia în maxim 30 de minute solutia propusa pentru subiectul ales.

8. Fiecare subcomisie evalueaza candidatii cu punctaje de la 1 la 10.

9. Pentru a promova proba clinica teoretica un candidat trebuie sa obtina minim 70 % din punctajul maxim de 10 de puncte, punctaj echivalent notei 7,00. Nepromovarea probei sustinute în fata unei subcomisii va determina nepromovarea probei clinice teoretice si, implicit, a examenului.

10. Nota probei clinice teoretice o reprezinta media aritmetica a notelor celor 3 subcomisii

11. Anuntarea rezultatelor la proba clinica teoretica se va face dupa sustinerea probei de catre toti candidatii.

 

3. PROBA PRACTICA (pentru toate specialitatile cu exceptia specialitatii medicina de urgenta)

Se desfasoara potrivit celor mentionate în tematica si criteriilor stabilite de fiecare comisie în functie de specialitate (numar de subiecte, timp de executare, expunere, etc.).

Eventualele contestatii se pot adresa timp de o ora de la anuntare, prin afisarea mediei de la proba practica, comisia având obligatia de a raspunde candidatului în 24 de ore.

Apoi secretarul comisiei va întocmi catalogul probei practice, cu notele obtinute de fiecare candidat si media rezultata din aceste note.

Pentru specialitatea Medicina de urgenta

1. Proba practica se desfasoara utilizând simulatoare de pacient.

2. Pentru desfasurarea acestei probe, Comisia zonala va pregati un numar de subiecte egal cu dublul numarului de candidati. Fiecare subiect va consta în scenariul de simulare a unui caz clinic (pre sau intraspitalicesc).

3. Proba practica se desfasoara în prezenta întregii Comisii zonale

4. Fiecare candidat va trage la sorti unul dintre subiectele stabilite de Comisie, aceasta având la dispozitie 30 de minute pentru evaluarea candidatului la cazul respectiv.

5. Proba practica este evaluata cu punctaje de la 1 la 10 si pentru a promova aceasta proba, fiecare candidat va trebui sa obtina cel putin 70% din punctajul maxim, echivalentul notei 7,00.

6. Anuntarea rezultatelor la proba practica se va face dupa sustinerea probei de catre toti candidatii. Anuntarea rezultatelor si contestatii – pentru specialitatea Medicina de urgenta

1. Nota finala a unui candidat la examenul pentru obtinerea titlului de medic specialist în medicina de urgenta reprezinta media aritmetica a celor 3 probe sustinute si nu poate fi mai mica de 7,00.

2. Anuntarea rezultatelor se va face în cel mult 24 de ore de la momentul încheierii ultimei probe. Se vor anunta atât notele obtinute de fiecare candidat la fiecare proba cât si media finala.

3. Candidatii au la dispozitie cel mult 12 ore pentru contestatii.

4. Contestatiile se vor depune în scris la secretarul Comisiei zonale

5. Contestatiile se vor adresa, individual, notelor obtinute la anumite probe si nu notei finale.

6. Un candidat poate contesta notele obtinute la cel mult doua dintre probele din examen. Nu se pot contesta notele obtinute de catre alti candidati.

7. Dupa solutionarea contestatiilor, in cel mult 24 ore, notele stabilite de comisiile zonale sunt declarate definitive.

* * *

La sfârsitul sustinerii tuturor probelor prevazute în tematica de examen, secretarul comisiei va întocmi catalogul definitiv pe baza cataloagelor pentru fiecare proba.

Media generala se calculeaza numai cu 2 zecimale si rezulta din adunarea mediilor obtinute la fiecare proba, totalul fiind împartit la numarul probelor.

Catalogul definitiv se întocmeste în ordinea descrescânda a mediilor. Numele si prenumele candidatilor vor fi cosemnate cu majuscule, corespunzator numelui si prenumelor înscrise în actul de identitate. Întreaga responsabilitate a datelor înscrise în cataloagele de examen revine secretarului comisiei.

Media minima de promovare la acest examen este 7,00 (sapte) pentru fiecare proba.

Pentru examenele care s-au desfasurat în Centrul universitar Bucuresti, secretarii de comisie vor aduce la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti pâna la data de 27.03.2009 urmatoarele materiale:

- catalogul definitiv, cu semnatura si parafa membrilor comisiei, precum si stampila clinicii;

- cataloagele pentru fiecare proba;

- procesul verbal referitor la modul de desfasurare a examenului;

- caietele de teza;

- lista membrilor comisiilor de examinare cu mentionarea timpului de activitate prestat pe foaia de pontaj, pe zile si ore astfel :

- timpul efectiv necesar pentru organizarea si desfasurarea probei scrise = 4 ore;

- timpul efectiv necesar pentru corectarea probei scrise = 1/2 ora/candidat;

- timpul efectiv necesar pentru sustinerea probei clinice/practice = 1 ora/candidat/proba;

- timpul efectiv necesar pentru calcularea mediilor si alcatuirea cataloagelor = 2 ore;

- contracte individuale de munca (în 1 exemplar) completate la pct. A, cu datele personale ale membrilor comisiilor si semnatura, însotite de copie xerox dupa actul de identitate al fiecarui membru din comisie.

Pentru celelalte centre universitare secretarii comisiilor vor prezenta aceleasi acte la DSPJ-ul din centrul universitar respectiv pâna la data de 24.03.2009. DSPJ-ul respectiv va transmite pana la data de 27.03.2009 la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, din str..Bodesti nr.1, sector 2, Bucuresti, aceleasi documente, cu exceptia caietelor de teza, care se vor pastra în arhiva directiilor de sanatate publica.

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009 SARO Media  SRL