eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislaţie  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

DECIZIA privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

21.10.2008 / CMR

 

In temeiul art. 379, 384, 406 si 408 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si al art. 17 si art.18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului cu modificarile si completarile introduse prin Lege nr. 179/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.

Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania d e c i d e:

Capitolul I.
Exercitarea profesiei cu caracter permanent

Art.1 Au dreptul de a exercita, in conditiile legii, profesia de medic pe teritoriul Romaniei persoanele posesoare a unui titlu oficial de calificare in medicina si care au calitatea de:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005;
e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele prevazute la lit. b).

Art. 2. - (1) Profesia de medic se exercita cu caracter permanent pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la art.1  se exercita in baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
   (2) Modelul certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania este prevazut in Anexa nr.1 la prezenta decizie, anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
 
Art. 3. - Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania se acorda persoanelor care, facand cerere expresa in acest sens, indeplinesc urmatoarele conditii:
   1. detin un titlu oficial de calificare in medicina, in sensul art. 371 alin. (3) din Legea nr. 95/2006;
   2. nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de lege;
   3. sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
   4. nu au intrerupt exercitarea profesiei pe o perioada mai mare de 5 ani sau au obtinut diploma de licenta in ultimii 5 ani;
   5. au depus juramantul profesional;
   6. au achitat taxa de inscriere in Colegiul Medicilor din Romania.

Art. 4. - in vederea obtinerii certificatului de membru, persoanele care indeplinesc conditiile legale vor depune la colegiul teritorial in a carui raza isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau locul de munca urmatoarele documente:
1. cerere de inscriere;
2. titlul oficial de calificare in profesia de medic;
3. dovada exercitarii profesiei de medic in ultimii 5 ani, respectiv adeverinta de la locul de munca, daca este cazul;
4. cazier judiciar;
5. certificat de sanatate care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii profesiei de medic. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
6. declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unei situatii de incompatibilitate;
7. copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;
8. chitanta privind achitarea taxei inscriere;

(2) Dispozitiile alin. (1) se vor aplica si medicilor rezidenti.

  Art. 5. - (1) Autorizatiile de libera practica emise pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 95/2006 de Ministerul Sanatatii in temeiul Legii nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, pana la preschimbare, se echivaleaza cu certificatul de membru emis in conditiile Legii nr. 95/2006.
   (2) in termen de 1 an de la intrarea in vigoare a prezentei decizii, titularii autorizatiilor prevazute la alin. (1), precum si ai certificatelor de membru al Colegiului Medicilor din Romania, emise in temeiul Legii nr. 306/2004, sunt obligati sa le preschimbe cu noul certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

 

Art. 6. - Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din Romania vor fi emise si eliberate de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din Romania, conform modelului prevazut in anexa.
(2) Pentru medicii rezidenti care obtin certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania, la rubrica «specialitate» se vor inscrie calitatea de rezident a titularului si specialitatea in care urmeaza rezidentiatul.
 
Art. 7. - La primirea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, titularul va semna intr-un registru tinut de colegiile teritoriale, care va contine urmatoarele rubrici:
   1. numele si prenumele titularului certificatului;
   2. facultatea si anul absolvirii;
   3. codul numeric personal;
   4. seria si numarul certificatului;
   5. data depunerii juramantului profesional;
   6. semnatura titularului.

Capitolul II
Exercitarea profesiei de medic cu caracter temporar sau ocazional
  
Art. 8. – Absolventii facultatilor de medicina promotiile ulterioare anului 2005 care nu au fost confirmati in rezidentiat au dreptul de a exercita activitate medicala in limitele si conditiile prevazute de lege in baza unui certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, conform Anexei nr.2 la prezenta decizie, anexa care face parte integranta din prezenta decizie, eliberat in baza urmatoarelor documente:
1. cerere de inregistrare;
2. titlul oficial de calificare in profesia de medic;
3. contractul de munca incheiat pe o durata de maximum 3 ani cu o unitate sanitara publica ori cu un cabinet de medicina de familie;
4. decizia conducerii unitatii medicale prin care se nominalizeaza medicul sub supravegherea si responsabilitatea caruia se va desfasura activitatea medicala;
5. cazier judiciar;
6. certificat de sanatate care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii profesiei de medic. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
7. declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unei situatii de incompatibilitate;
8. copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;
9. chitanta privind achitarea taxei inscriere;

Art.9. - in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania.
Exercitarea profesiei de medic conform dispozitiilor prevazute la alineatul 1 se aproba de Ministerul Sanatatii Publice in baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din Romania, conform Anexei nr.3 la prezenta decizie.

Art.10. – Avizul prevazut la articolul 9 se elibereaza de Colegiul Medicilor din Romania, in baza urmatoarelor documente:
a)  o declaratie prealabila scrisa, in care se precizeaza durata de prestare, natura, respectiv temporara sau ocazionala, locul de desfasurare a acestor activitati, precum si domeniul de asigurare sau alte mijloace de protectie personala ori colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in statul membru de stabilire;
b) copia documentului de cetatenie;
c) o dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de stabilire atesta ca la data eliberarii acestui document posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau in vederea exercitarii activitatilor de medic si nu i-a fost interzisa exercitarea acestora, nici chiar cu titlu temporar;
d) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic prevazute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza.

 

Art.11. – Avizul prevazut la articolul 10 se elibereaza pe o durata maxima de 1 an calendaristic, exclusiv pentru anul calendaristic in care a fost solicitat. 
Avizul se va viza de catre colegiul medicilor teritorial in care se desfasoara activitatea medicala la inceperea si terminarea activitatii medicale pe teritoriul Romaniei.

Art.11. – Se considera prestare temporara activitatea medicala care se desfasoara pe o perioada, cumulata sau nu, de maximum 6 luni intr-un an calendaristic.
Activitatea medicala are caracter ocazional daca este exercitata intr-o unitate medicala si are caracter didactic, de instruire a personalului medical romanesc, de informare sau schimb de experienta si cu o durata cumulata sau nu de maximum 3 luni intr-un an calendaristic.

 Art.12. – Persoanele care nu se incadreaza in conditiile art.1 dar care au dreptul de a practica profesia de medic in statul de origine pot exercita profesia de medic pe teritoriul Romaniei cu caracter ocazional in baza aprobarii Ministerului Sanatatii Publice si a avizului special emis de catre Colegiul Medicilor din Romania conform modelului prevazut in Anexa nr.4 la prezenta decizie.
Persoanele prevazute la alin.1 vor exercita activitatea medicala exclusiv in cadrul unei unitati medicale sau de invatamant medical in baza unei invitatii pe durata determinata, a unui contract de munca sau a altei forme legale de colaborare.

Art.13. -  Avizul prevazut la articolul 12 se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

1. cerere de inregistrare si emitere a avizului special;
2. copia documentului de cetatenie;
3. o declaratie prealabila scrisa, in care se precizeaza durata de prestare, natura activitatii medicale, locul de desfasurare a activitatilor, precum si domeniul de asigurare sau alte mijloace de protectie personala ori colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza;
4. titlul oficial de calificare in profesia de medic;
5. atestatul emis de autoritatea competenta a statului de origine potrivit careia persoana respectiva are dreptul de a profesia activitate medicala in statul respectiv;
6. invitatia unei unitati medicale romanesti sau, dup caz, a unei autoritati publice ori a unei institutii de invatamant medical sau, dupa caz, contractul de munca sau alta forma legala de angajare sau colaborare, incheiat pe durata exercitarii activitatii cu o unitatea sau institutia care a facut invitatia;
7. decizia conducerii unitatii medicale prin care se nominalizeaza medicul sub supravegherea si responsabilitatea caruia se va desfasura activitatea medicala pentru care se solicita avizul;
8. chitanta privind achitarea taxei de inregistrare;

Art.14. – Au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania toti medicii inscrisi pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 95/2006.

Art. 15. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Presedintele
Colegiului Medicilor din Romania,

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 Sarom SRL