eMedic.ro                                                         Site dedicat informării medicilor .


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Contact

 

ACTE NECESARE PENTRU AVIZAREA CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DE MEDICINĂ DENTARĂ

Pentru obținerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente:

1.     Dosar de încopciat;

2.     Cerere tip;

3.     Copie buletin de identitate/carte de identitate;

4.     Copie autorizație de liberă practică a medicului titular pe titulatura de medic dentist;

5.     Copie dovada deținerii spațiului (contract de vânzare-cumparare; contract de comodat autentificat la notar; contract de închiriere inregistrat la Administrația Financiară; act de donație, etc.).

      Pentru cabinetele medicale dentare din întreprinderi sau instituții - acordul scris al conducerii acestora în vederea înființării cabinetului de medicină dentară.

6. Copie acordul asociației de locatari și al vecinilor direcți (de sus, jos, stanga, dreapta apartamentului), daca spațiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente.

7. Declarație pe propria raspundere a medicului titular (tip) privind existența dotarii minime necesare funcționarii cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului.

8.  Copie dupa actele doveditoare ale achitării cotizației la zi;

9. Plata taxei de avizare: 200 RON / unit dentar (se achita la casieria CMDB la data depunerii dosarului);

N.B.: În baza certificatului de avizare obținut de la CMDB se vor depune și la Direcția de Sănatate Publică a Municipiului București actele necerare obținerii Certificatului de Înregistrare a cabinetului în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale .

 

CERERE AVIZARE CMI

DEPARTAMENTUL AVIZĂRI-ACREDITĂRI

 

Domnule Președinte,

Subsemnatul Dr. …………………………………………………………., vă rog să-mi                

apobați eliberarea Actului de avizare în conformitate cu datele personale completate mai jos și cu actele doveditoare anexate cererii.

Declar pe proprie răspundere că nu contravin prevederile art. 14 și 15 din Legea nr. 308/2004.

 

NUME:___________________________INIȚIALE:_____PRENUME:_______________________________

NUME PURTAT ANTERIOR:___________________________________DATA NAȘTERII:____________

INSTITUTUL ABSOLVIT:_____________________________________ANUL ABSOLVIRII:___________

SERIA ȘI NR. DIPLOMEI DE MEDIC(MINISTER):______________COD PARAFĂ:__________________

DOMICILIUL: ORAȘ:________________STR.:____________________________________NR.__________

BLOC:__________SCARA:______ETAJ:______APARTAMENT:_______SECTOR (JUDEȚ):___________

TELEFON:___________COD NUMERIC PERS. DIN B.I.(13 CIFRE):_______________________________

LOC DE MUNCĂ (INTEGRARE):____________________________________________________________

ADRESĂ LOC DE MUNCĂ:_______________________________________________TEL.:_____________

GRAD PROFESIONAL (medic simplu, rezident, specialist, primar):_________________________________

SPECIALITATEA:_________________________________________________________________________

A DOUA SPECIALITATE:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

COMPETENȚE, SUPRASPECIALIZĂRI:______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

DOCTOR ÎN MEDICINĂ:______________________GRAD UNIVERSITAR:_________________________

LA UNIVERSITATEA:_____________________________________________________________________

ADRESA CMI: Str.___________________, nr. ___, bloc_____, scară____, etaj___, ap. _____, sector_______

 

 

Semnătura                                                                                                                                      Data

____________                                                                                                                        ____________

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale .

©2007 Sarom SRL