În perioada 10-13.10.2017, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a efectuat o acțiune de control la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București.

08.12.2017 / Ministerul Sanatatii

 

Perioada controlată: 01.01.2015 – data efectuării controlului. 

Corpul de control a verificat modul în care comitetul director al unității sanitare a respectat atribuțiile legale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public și prevederilor Titlului VII din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice, în perioada 01.01.2015 până la data efectuării controlului, precum și respectarea prevederilor legale în derularea activității economico-financiare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor institutului, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, în perioada 2015 până la data efectuării controlului.

În urma efectuării controlului, Comisia de control a constatat următoarele: 

1.           Comitetul director a încălcat atribuțiile de serviciu stipulate în  art. 1, alin.(12) din Ordinul 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public care prevede că:

“la propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului Programul anual de achiziții publice, lista învestițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;  “

2.           Institutul Național de Pneumoftiziologie   „Marius Nasta”, în calitate de Autoritate Contractantă, a încălcat prevederile legale privind achizițiile publice, conform Legii 98/2016.

În perioada de efectuare a controlului au fost verificate, prin sondaj, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru, precum și dosarele de achiziție publică ale Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta în cadrul procedurilor de atribuire pentru serviciile de imagistică medicală, achizițiile de alimente, achizițiile de dezinfectanți și achizițiile de materiale sanitare.

Urmare a verificărilor efectuate la nivelul achizițiilor publice realizate pe perioada ianuarie-septembrie 2017, comisia de control a constatat neconformități și abateri de la legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice, procedurile derulate nerespectând exigențele și prevederile specifice enunțate de legea achizițiilor publice nr.98/2016 și a normelor ei de aplicare intrate în vigoare la jumătatea anului 2016 prin HG nr.395/2016, respectiv a prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanțele publice.

Servicii de imagistică medicală 

În cazul constractării serviciilor  de imagistică medicală s-a constatat încălcarea legislației privind achiziițiile publice prin divizarea contractului de achiziție în mai multe contracte cu valori mai mici, cu scopul de a se evita organizarea  procedurii de achiziție corectă, prevăzută de legislația în vigoare. S-au achiziționat astfel servicii de imagistică medicală direct de la un furnizor ales.

Prevederi legale nerespectate:

Art. 7, alin.(1) și (5) coroborat cu dispozițiile prevăzute la art. 11 alin.(1) și (2), art. 12 lit.a), alin.(1) și (2) și la art.2 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 98/2017 privind achizițiile publice,  potrivit cărora :

   ,, Art. 7. –   (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: 

a)23.227.215 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări; 

b)600.129 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii; 

c)3.334.050 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2

(….)

   (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei. 

            Art. 11. – (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. 

             (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege. 

            Art. 12. –   Valoarea estimată a achiziției se determină înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire. Inițierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalități:      a) transmiterea spre publicare a anunțului de participare;          

ART 2(2)   Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții sunt: 

    (……)  d) transparenta,

Achiziție de alimente

În anul 2016, Institutul Național de Pneumftiziologie “Marius Nasta” a încheiat un Acord –Cadru pentru furnizarea alimentelor necesare pacienților. Acordul Cadru prevedea prețuri și cantități valabile pe întreaga durată de derulare a acestuia.

La data expirării Acordului Cadru, Autoritatea Contractantă nu a organizat în timp util o procedură de licitație pentru achiziția de alimente, motiv pentru care a achiziționat direct de la același furnizor alimentele necesare cu prețuri majorate  nejustificat, între 60%-300%, pentru aceleași produse.

Începând cu data de 28.04.2017, în urma înregistrării referatelor de necesitate pentru achiziția de alimente din perioada mai-august 2017 au fost achiziționate direct, prin SEAP, aceleași alimente care au fost prevăzute și în Acordul Cadru în valoare totală de 861 580, 63 lei fără TVA încadrate pe 43 Coduri CPV distincte, altele decât cele prevăzute în Programul Anual al Achizițiilor Publice aprobat de Comitetul Director la data de 5.05.2017.

Alimente

Prevederi legale nerespectate:

– art. 7 alin. (1) și alin. (5) coroborat cu dispozițiile prevăzute la  art. 11, alin. (1) și (2), art. 12 lit.a), alin. (1) și (2)  și la art.2 alin.(2), lit.d) din  Legea nr. 98/2017 privind achizițiile publice,  potrivit cărora : art. 7 (1)Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: 

a)23.227.215 lei pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări; 

b)600.129 lei pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii; 

c)3.334.050 lei pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2

(….)

   (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei. 

            Art. 11. –   (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. 

             (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege. 

            Art. 12. –   Valoarea estimată a achiziției se determină înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire. Inițierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalități: a) transmiterea spre publicare a anunțului de participare;          

ART 2 alin.(2)   Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții sunt: 

    (……)  d) transparenta,

Prin angajarea și efectuarea unor cheltuieli majorate nejustificat, ca urmare a achiziționării diverselor produse alimentare, cu nerespectarea prevederilor actelor normative care reglementează principiile care stau la baza efectuării de achiziții din fonduri publice și  buna gestiune financiară,  au fost încălcate dispozițiile prevăzute la art.14 alin.(2) alin.(3) și art.22 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin.(2) și nici angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru respectiva cheltuială. Nicio cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanță și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și nu are prevederi bugetare.”– art.14, alin.(2) alin.(3) „Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale.”– art.22, alin.(1).

Achiziție dezinfectanți

La fel ca în cazul procedurii de achiziție a alimentelor, și la dezinfectanți s-au încălcat prevederile legilației privind achizițiile publice prin achiziționarea acelorași produse, atât prin procedură de licitație deschisă, cât și prin achiziție directă folosind coduri CPV diferite, dar care reprezintă în fapt aceeași necesitate și anume, achiziția de dezinfectanți. 

Prevederi legale nerespectate:

– Art. 7 alin.(1) și alin. (5) coroborate cu dispozițiile prevăzute la  art. 11, alin. (1) și alin.(2), art. 12 lit.a) alin. (1) și alin.(2) și art.2 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,  potrivit cărora :

   ,, Art. 7. –   (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: 

a)23.227.215 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări; 

b)600.129 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii; 

c)3.334.050 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2

(….)

   (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei. 

            Art. 11. –   (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. 

             (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege. 

            Art. 12. –   Valoarea estimată a achiziției se determină înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire. Inițierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalități:

a) transmiterea spre publicare a anunțului de participare;          

ART.2(2)   Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții sunt: 

    (……)  d) transparența

Prin angajarea și efectuarea unor cheltuieli majorate nejustificat, ca urmare a achiziționării diverselor produse dezinfectante prin nerespectarea prevederilor actelor normative care reglementează principiile care stau la baza efectuării de achiziții din fonduri publice și buna gestiune financiară, au fost încălcate dispozițiile prevăzute la art.14 alin.(2) alin.(3) și art. 22 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora : ”Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială. Nicio cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanță și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și nu are prevederi bugetare”– art.14, alin.(2) alin.(3) „Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”– art.22, alin.(1).

Achizițiile de materiale sanitare 

Pentru a evita din nou organizarea unei proceduri de licitație deschisă, Autoritatea Contractantă  a încadrat materialele sanitare pe mai multe Coduri CPV pentru a proceda la cumpărare directă.

Astfel, Sondele IOT sunt încadrate pe două coduri CPV distincte, respectiv 33141624-0 (truse de administrare) și 33141641-5 (sonde), Sondele endobronșice sunt încadrate pe două coduri CPV distincte, respectiv 33157000-5 (oxigenoterapie și asistență respiratorie) și 33141641-5 (sonde), iar Sondele endobronhiale sunt încadrate pe două coduri CPV distincte, respectiv 33157800-3 (dispozitiv de administrare a oxigenului) și 44164000-7 (tubaje și tuburi). Valoare cumulată a achizițiilor directe încheiate cu furnizorul, respectiv valoare facturilor recepționate în anul 2017 este de 989.436,70 lei, ceea ce reprezintă 38,64% din bugetul alocat pentru materiale sanitare.

Prevederi legale nerespectate:

  – Art. 7, alin.(1) și (5) coroborate cu dispozițiile prevăzute la  art. 11, alin. (1) și (2), art. 12 lit.a), alin. (1) și (2)  și la art.2 alin.(2), lit.d) din  Legea nr. 98/2017 privind achizițiile publice;

Iar prin angajarea și efectuarea unor cheltuieli, ca urmare a achiziționării diverselor consumabile medicale, cu nerespectarea prevederilor actelor normative care reglementează principiile care stau la baza efectuării de achiziții din fonduri publice și  buna gestiune financiară  – Art.14, alin.(2) alin.(3) și art.22, alin.(1)  din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora : ”Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici angajata și efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru respectiva cheltuială. Nicio cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanță și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și nu are prevederi bugetare” art.14, alin.(2) alin.(3) „Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”– art.22, alin.(1).

Corpul de Control a mai constatat că au fost încheiate o serie de contracte de prestări servicii în cadrul a trei proiecte cu tematica Tuberculoză (TB), având codurile: M1/1S1; M2/3S7 și M3/4S9, finanțate din alte fonduri decât bugetul de stat. În anul 2016 au fost, de asemenea, încheiate contracte de prestări servicii în cadrul proiectului Acord de Grant nr.709624 – E-Detect TB. Aceste contracte nu au fost întocmite de compartimentul specializat în achiziții publice, așa cum era normal având în vedere că sunt încheiate între Institut și prestatori persoane fizice, institutul fiind în acest caz autoritate contractantă și plătitoare a prestației, sursa de finanțare fiind alta decât bugetul de stat. Contractele s-au încheiat prin încălcarea prevederilor înscrise la articolul 9.1.2 din cadrul Acordului de Grant și implicit prin încălcarea legislației în vigoare privind achizițiile publice. Contractele au fost încheiate ca urmare a unei proceduri de selecție de dosare, procedură care nu se regăsește în legislația în vigoare privind achizițiile publice și care a fost derulată de managerul de proiect și nu de biroul achiziții publice, singura structură ce poate reprezenta Institutul în calitate de autoritate contractantă în cadrul unei proceduri de achiziție publică.

3.           Corpul de Control a constatat că managerul instituție a încheiat un contract în calitate de persoană fizică independentă (PFI) cu institutul, contract semnat de către directorul medical în calitate de manager. Acesta a generat o situație de posibilă incompatibilitate între funcția de manager persoană fizică și Popescu Gilda Georgeta –PFI ca prestator, așa cum este consemnat la art.178, alin 1, lit a din Legea 95/2006

Ca urmare a celor constatate, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a propus următoarele măsuri:

1.           Actualizarea Strategiei anuale a achizițiilor publice, respectiv a Programului anual al achizițiilor publice a anului 2017 conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, legea achizițiilor publice nr.98/2016 și a normelor ei de aplicare intrate în vigoare prin HG nr.395/2016.

2.           Respectarea aplicării procedurilor de achiziții prevăzute în Strategia anuală a achizițiilor publice, respectiv a Programului anual al achizițiilor publice, conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, legea achizițiilor publice nr.98/2016 și a normelor ei de aplicare intrate în vigoare la jumătatea anului 2016 prin HG nr.395/2016. .

3.           Comisia de control a procedat la calcularea deferenței de sume între prețurile acelorași produse, pentru achiziția de dezinfectanți și alimente achiziționate prin achiziție directă și achiziționate prin procedura de licitație deschisă. Această diferență rezultată, ȋn valoare de 119.369,56 lei este considerată o supraevaluare nejustificată și estimată ca prejudiciu, motiv pentru care comisia de control solicită comitetului director să ȋnființeze prin decizie managerială o comisie de cercetare administrativă cu sarcina de a stabili întinderea reală a întregului prejudiciu și identificarea persoanelor responsabile.

4.           Va fi sesizată Agenția Națională de Integritate în vederea verificării situației privind existența unei posibile stări de incompatibilitate a doamnei manager Prof.Asoc.Dr.Georgeta-Gilda Popescu ca urmare a semnării contractului de prestări servicii nr.10822/05.09.2016.

5.           Reeditarea procedurii operaționale privind exercitarea controlului financiar preventiv.

6.           Respectarea prevederilor legale prevăzute în Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind obligativitatea urmăririi listelor de verificare în exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoara activitatea de control financiar preventiv propriula exercitarea controlului financiar preventiv.

7.           Pentru toate deficiențele constatate Comisia de control a decis să înainteze prezentul raport în atenția Curții de Conturi a României, pentru efectuărea verificărilor necesare asupra modului de gestionare a fondurilor publice de către persoane cu atribuții specifice comitetului director, pe parcursul anului 2017.

8.           Încetarea contractului de management a doamnei dr. Popescu Georgeta Gilda pentru nerespectarea obligațiilor managerului în domeniul managementului economico-financiar, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public.

9.           Demiterea directorului financiar-contabil interimar ec. Dumitru Daniela, cu respectarea prevederilor legale, pentru abateri de la legislația în vigoare care sunt imputabile membrilor comitetului director, conform prevederilor din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2017, Ministerul Sănătății a alocat Institutului peste 3,8  milioane de lei pentru derularea programelor naționale. În urma unui management defectuos, Institutul  nu a utilizat mai mult de jumătate din fonduri, ramânând astfel neutilizată până la această dată suma de 1,98 milioane de lei. Mai mult, pentru situațiile de urgență, în cadrul Acțiunilor Prioritare, Ministerul Sănătății a finanțat Institutul cu suma de 930 mii lei, din care a rămas neutilizată suma de 427 mii lei (aprox.50%).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .