Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern în cadrul ședinței executivului și urmează să intre în vigoare pe data de 1 aprilie a.c., după publicarea în Monitorul Oficial.

22.03.2018 / CNAS

 

Față de Contractul-cadru pe anul 2017 (a cărui aplicabilitate a fost prelungită și pentru trimestrul I al anului 2018), noul act normativ cuprinde o serie de prevederi care vizează creșterea accesului persoanelor asigurate la medicamente și servicii medicale, debirocratizarea și transparentizarea activității furnizorilor de servicii medicale, dar și disciplina contractuală a acestora.

Astfel, actul normativ prevede că începând cu data de 1 iulie 2018 asigurații vor putea obține medicamentele cu și fără contribuție personală de la oricare farmacie din țară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate ca și medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.

Similar, și investigațiile paraclinice recomandate de medicii aflați în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate de la 1 iulie a.c. la oricare furnizor de profil din țară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relații contractuale.

Pachetele de servicii medicale – minimal și de baz㠖 se reorganizează într-o modalitate schematică, sub forma unei structuri generale în Hotărârea de Guvern, urmând ca detalierea serviciilor medicale acordate, a condițiilor acordării și a documentelor eliberate să fie stabilită prin normele metodologice de aplicare.

În pachetul de servicii medicale de bază pentru asigurați se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverinței pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în șomaj și eliberarea fișei sintetice pentru copilul încadrat sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap. De asemenea, se clarifică modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil.

În ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice se introduc serviciile medicale în scop diagnostic – caz. Acestea sunt servicii de spitalizare de zi care se pot acorda în ambulatoriu, dar numai de furnizorii care îndeplinesc condiții suplimentare de eligibilitate.

Tot în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, medicii care au obținut competență/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative, certificați de Ministerul Sănătății, și care lucrează exclusiv în această activitate, vor putea încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru acordarea de astfel de îngrijiri în ambulatoriu. Se pot acorda până la patru consultații/trimestru/asigurat pentru îngrijiri paliative.

Pentru accesul asiguraților la servicii medicale în cadrul cabinetului medical din asistența medicală primară și la cabinetul din ambulatoriu pentru specialitățile clinice s-a precizat că programul de activitate de 35 de ore pe săptămână se asigură în minim 5 zile pe săptămână, iar programul de activitate pentru medicii dentiști cu integrare clinică a fost stabilit la 3 și 1/2 ore pe zi (1/2 normă).

Pacienții cu diagnostic oncologic confirmat, aflați în Programul național de  oncologie, se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă.

Asigurații vor putea transmite casei de asigurări de sănătate și prin poștă documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical.

Pentru debirocratizarea activității furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în proiectul noului Contract-cadru unele obligații contractuale sunt eliminate sau revizuite, iar procesul de contractare este simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate în prezent și trecerea la transmiterea documentelor numai în format electronic.

Totodată, se prevede obligația existenței semnăturii electronice extinse/calificate pentru toți medicii care furnizează servicii în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Pentru medicii care își desfășoară activitatea în unități sanitare în contract cu o casă de asigurări de sănătate s-a introdus o normă tranzitorie, aceștia având obligația să dețină semnătura respectivă până cel târziu la 30 aprilie 2018.

Medicii prescriptori vor avea obligația generală să respecte protocoalele terapeutice de prescriere a medicamentelor. Pentru medicamentele care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătății și al Președintelui CNAS, până la elaborarea și aprobarea protocolului în condițiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicațiilor, dozelor și contraindicațiilor din rezumatul caracteristicilor produsului (RCP), în limita competenței medicului prescriptor.

Începând cu 1 iulie 2018, medicii prescriptori vor trebui să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripției Electronice (SIPE), precum și  informațiile puse la dispoziție pe pagina web a CNAS referitoare la faptul că medicamentul respectiv se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau, după caz, că este un produs biologic.

Au fost revizuite sancțiunile aplicabile furnizorilor, în sensul diminuării/extinderii gradualității, pentru o mai bună corelare cu gravitatea neîndeplinirii obligațiilor contractuale. Totuși, s-au introdus și sancțiuni noi.

Astfel, spitalul care nu eliberează prescripția medicală necesară la externarea asiguratului va fi sancționat cu reținerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligației. O sancțiune similară se aplică și în cazul furnizorilor din asistența medicală ambulatorie pentru specialități clinice, inclusiv celor de medicină fizică și de reabilitare.

Totodată s-a modificat și modul de recuperare a sumelor imputate furnizorilor de servicii medicale, în sensul că aceasta se va face prin plată directă sau prin executare silită.

Prin noul Contract-cadru se introduc tarife unitare pentru consultațiile de urgență la domiciliu și activitățile de transport sanitar neasistat, iar pentru furnizorii de servicii de îngrijiri medicale și/sau paliative la domiciliu se introduce valoarea de contract.

Modul de derulare a activității furnizorilor de îngrijiri medicale și/sau paliative la domiciliu în relație contractuală cu CAS a fost revizuit, introducându-se o serie de condiții suplimentare de calitate și de transparență, dar și dispoziții tranzitorii vizând adaptarea la noile condiții. Spre exemplu, acești furnizori vor avea obligația de a transmite zilnic caselor de asigurări de sănătate contravaloarea serviciilor de îngrijiri efectuate în ziua anterioară, în relație contractuală cu acestea.

Totodată, pentru furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate vor avea obligația de a publica pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii și tipuri de dispozitive.

Pentru medicii de familie, s-a reglementat dreptul la vacanță anuală, iar pentru medicii nou-veniți într-o localitate, va fi dublată perioada de susținere din partea casei de asigurări de sănătate, până la constituirea listei minime de pacienți, respectiv de la 6 la 12 luni.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .